2015-12-22

Pracownia Bioróżnorodności już otwarta

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy udziale gminy Ustronie Morskie powstała nowoczesna, w pełni wyposażona Pracownia Bioróżnorodności. Oficjalnego otwarcia „Sali XXI wieku” dokonali podczas wczorajszego Jubileuszu 70 – lecia szkoły: Dyrektor ZS – Mariola Ostrowska, Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski oraz najlepsza uczennica szkoły podstawowej – Marta Walkowiak.
Pracownia utworzona została na wzór izby bioróżnorodności w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach wyposażenia w sali znajdują się dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło fortuny, zestawy interaktywne, okazy gatunków chronionych wykonanych z różnych materiałów, tablica interaktywna i rzutnik. „Koszt wykonania takiej pracowni to kwota około 75.000,00 zł brutto, przy czym wartość całego projektu szacuje się na kwotę 100 tys. zł” – mówiła dyrektor przy otwarciu sali. Wkład własny do projektu zapewnił Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w wysokości 2,5 tys. zł. Drobne remonty, takie jak malowanie ścian, czy oklejenie drzwi wykonała we własnym zakresie szkoła. Dodatkowo w ramach projektu dzieci i młodzież mogła wziąć udział w warsztatach ekologicznych z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Przeprowadzono także konkursy. Fotograficzny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej pn. „Bioróżnorodność wokół nas” w 3 kategoriach wiekowych oraz na najlepszy scenariusz zajęć ekologicznych dla nauczycieli. W tym ostatnim konkursie nauczycielka przyrody w naszej szkole Pani Katarzyna Skrzypkowiak otrzymała wyróżnienie za scenariusz pn. „Kwaśne deszcze a bioróżnorodność”, i jej praca znajdzie się w podręczniku najlepszych praktyk, wydanym w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Projekt zakończy się w kwietniu 2016 r. Kolejnym etapem jest opracowanie mobilnej aplikacji internetowej. Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfony, tablet. Będzie zawierała: przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz Interaktywne Dorzecze Parsęty – w postaci m.in. gier planszowych, ankiet i quizów.

Podobne projekty zrealizowane zostały na terenie 22 gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
• Całkowity koszt projektu: 3.703.610,00 zł
• Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych: 3.148.068,50 zł
• Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW (14 % wydatków kwalifikowanych): 518.505,40 zł
• Wysokość wkładu własnego ZMiGDP: (1% wkładu wydatków kwalifikowanych + wydatki niekwalifikowane): 55.000,00 zł
• Wysokość wkładu własnego gminy Ustronie Morskie: 2 500,00 zł

Czytaj także: