Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące Programu współpracy

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.

Konsultacje potrwają od 31 października do 08 listopada 2022 roku.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie za pomocą formularza w sekretariacie urzędu gminy lub mailowo na adres turystyka@ustronie-morskie.pl

FORMULARZ

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument regulujący współpracę sektora pozarządowego w samorządzie. Jego zapisy wyznaczają kierunki wzajemnych działań i relacji w przyszłości. Nie zabrakło tematów i wymiany zdań o dotychczasowych formach współpracy NGO-JST.

Zasięg prowadzonych konsultacji obejmuje teren gminy Ustronie Morskie.

Definicja konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań.

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.

Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.