Wójt Gminy

Wójtem Gminy jest:
 

Grzegorz Czachorowski


tel. służbowy (sekretariat): 94 35 15 597
e-mail: wojt@ustronie-morskie.pl

 

Wójt kierując pracą Urzędu w szczególności zapewnia:

 • skuteczne wypełnianie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji obsługi obywateli i terenowych jednostek gospodarczych,
 • inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych oraz wykorzystywanie inicjatyw lokalnych,
 • utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, zasięganie opinii mieszkańców, ich organizacji oraz środowisk lokalnych w sprawach istotnych dla gminy,
 • informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez organy gminy,
 • wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg oraz innych sygnałów od społeczeństwa,
 • prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi przez Sekretarza Gminy sprawami gminy,
 • należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli,
 • określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy Urzędu,
 • organizację i wykonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • realizację polityki kadrowej w Urzędzie, w tym wnioskowanie o powołanie i opiniowanie kandydatów na Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika USC.