X
2016-06-13

Wypełnij ankietę

 Szanowni Państwo,
Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
-   redukcji emisji gazów cieplarnianych,
-   zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
-   zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
-   zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, ścieżek rowerowych, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Podstawowym celem badania ankietowego jest zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywne wykorzystywanie zasobów, które ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza w Gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych stężeń w powietrzu.


W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.


Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Ustronie Morskie w zakresie modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i innych działań w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”
www.ustronie-morskie.pl w zakładce PGN. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety do dnia 30.06 br. w jeden z poniższych sposobów:
1)    przesłanie wypełnionej ankiety (lub skanu) drogą elektroniczną na adres e-mail: pgn@case.com.pl;
2)    przesłanie ankiety w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
3)    zostawienie ankiety w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w pok. 18.

I
nformujemy, że na nasze zlecenie opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” zajmuje się firma: Case-Doradcy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 42 lok. 2.


W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami zespołu Case-Doradcy Sp. z o. o.:
1.    mgr Anna Bączyk, e-mail: anna.baczyk@case.com.pl, tel. 609 346 917;
2.    mgr inż. Michał Sikora, e-mail: michal.sikora@case.com.pl, tel. 695 897 354;


Osoba odpowiedzialną za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ze strony Urzędu Gminy Ustronie Morskie jest Piotr Byczkowiak, e-mail: p.byczkowiak@ustronie-morskie.pl., tel. 94 35 14 180,


 

ANKIETY DO POBRANIA
Ankieta do mieszkańców
Ankieta podmioty gospodarcze
Ankieta wspólnoty mieszkaniowe

Czytaj także: