X
2015-10-29

Plan współpracy na rok 2016

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski informuje, że trwają konsultacje projektu Uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1118
z późn. zm.) jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminy.

Uwagi do projektu Programu można składać w formie pisemnych opinii, uwag
i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego w terminie
do 09 listopada 2014 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy,
78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach

Do pobrania:

Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie

Projekt Programu Współpracy na rok 2016

Formularz konsultacji


Czytaj także: