2024-01-22

Chcesz pozbyć się azbestu?

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie,

w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu, Gmina Ustronie Morskie przyjmuje zgłoszenia od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
W celu pozyskania środków należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, w godz. 7.30-15.30 
do 16 lutego 2024 r. Wniosek może zostać również wysłany pocztą lub ePUAP. 
Złożone wnioski posłużą do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie do opracowania przez gminę wniosku o dofinansowanie.
Warunki udzielenia dotacji:
- Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w całości pokrywa właściciel nieruchomości.
- Dopuszcza się złożenie wniosku na usunięcie azbestu, który został zdemontowany przed ogłoszeniem naboru wniosków.
- W przypadku demontażu azbestu, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów formalnych umożliwiających jego przeprowadzenie 
(w zależności od rodzaju nieruchomości i zakresu planowanych działań: pozwolenie na budowę / pozwolenie na rozbiórkę / brak sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych).

 

upload/file/wniosek_o_usuniecie.pdf

 

Czytaj także: