2023-11-20

Ważna informacja odnośnie zimowego utrzymania dróg

Urząd Gminy Ustronie Morskie informuje, że w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Ustronie Morskie usługę będzie wykonywać Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie oraz podmiot zewnętrzny.
Dyżury w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie sprawują: w godzinach: poniedziałek - piątek od 07:30 do 15:00
Agnieszka Tokarska, podinspektor ds. drogownictwa, tel.: 94 35 141 94, 798 341 890

po godz. 15:00 – tel.  kom. 602 596 471
 
Dyżury w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych sprawuje ZDP w Kołobrzegu: prosimy dzwonić pod nr tel.:
do godz. 15:00, 94 35 288 10 wew. 19 lub 13,
po godz. 15:00 portiernia ZDP: 94 35 288 86; 784 449 213 
Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Ustronie Morskie:

3322Z – ul. Bolesława Chrobrego (od ul. Kolejowej do ul. Osiedlowej),
3322Z – ul. IV Dywizji Wojska Polskiego,
3322Z – ul. Marynarki Wojennej,
3322Z – ul. Kolejowa,
3321Z – ul. Lotnicza (do ul. Sztormowej),
3324Z – ul. Rolna, ul. Widokowa – do Kukini w kierunku Stojkowa,
3327Z – z Kukini do Rusowa w Kierunku Strachomina,
3328Z – z Rusowa w kierunku Gąskowa.
    Większość dróg na terenie gminy Ustronie Morskie to drogi gminne. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie zostały one podzielone na dwie kategorie określające kolejność, w której przystępuje się do ich odśnieżania i usuwania śliskości. Podział ten wynika ze strategicznego znaczenia komunikacyjnego sieci dróg gminnych. W pierwszej kolejności podejmowane są działania na drogach sieci strategicznej i I kolejności zimowego utrzymania. W następnej kolejności zostaje zapewnione bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych (II kolejność), na których natężenie ruchu jest mniejsze. Na drogach II kolejności działania podejmowane są interwencyjnie, po zgłoszeniach od sołtysów oraz mieszkańców. Zgłoszenia sprawdzane są przez odpowiednie służby i właściwie do sytuacji wydawane zostają dyspozycje jednostce świadczącej usługi na rzecz Gminy.
    Ponadto przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości, w myśl § 5 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustronie Morskie przyjętego uchwałą Nr XXWIII/223/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469, 1852): 
„właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie : błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”, „(przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a obowiązek ten należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów); właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię”.
 


 

Czytaj także: