2023-06-29

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ulicy Granicznej 01.09.2023 r.

 

            WÓJT GMINY

USTRONIE MORSKIE

tel. 94 351 55 35, fax 94 351 59 40

                             ogłasza na dzień 01 września 2023 roku

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ustroniu Morskim ok. 230 m od plaży
stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie

Położenie (ulica)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia ogólna (ha)

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza zł brutto (w tym podatek vat wg stawki 23%)

Wadium złotych

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Ustronie Morskie ulica Graniczna

KOIŁ/ 00053039/3

265/10

0,1330

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej ok. 230 m od plaży, w północno - wschodniej części miejscowości, w otoczeniu zabudowy usług turystycznych (Domy Wczasowe, hotel Grand Kapitan , Borgata) parku linowego oraz terenów zalesionych przeznaczonych pod zabudowę. W sąsiedztwie znajduje się osiedle Dwie Sosny, budynek mieszkalny wielorodzinny, zejście na plażę numer 14 i 15, międzynarodowy szlak rowerowy numer R-10. Dojazd do nieruchomości z drogi głównej powiatowej o nawierzchni asfaltowej, a następnie ulicą Graniczną o nawierzchni z kostki brukowej. Końcowa obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez działkę numer 265/11 o pow. 0,0343 ha, na której zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 265/10 nieodpłatna służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. ulicy Granicznej. Dostęp do infrastruktury technicznej : dobry, rejon lokalizacji uzbrojony : energia elektryczna, woda , kanalizacja, gaz. Przyłączenie możliwe po wydaniu odpowiednich warunków przyłączeniowych. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd - część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.). Działka w mpzp położona w obszarze oznaczonym symbolem 63UTM - zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dla której określono m.inn. w zasadach zabudowy : zabudowę należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym, maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 40%, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 30%. Zadaszenia budynków należy

2.660.000,00

250.000,00

 

 

 

 

 

 

kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°.

 

 

  1. .Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
  2. .Niniejszy przetarg jest czwartym przetargiem na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone w dniach :09.12.2022 roku, 03 marca 2023 roku, 02 czerwca 2023 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
  1. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości :

a) Zakres niezbędnych prac w celu przyłączenia do sieci technicznych wynikać będzie ze szczegółowych warunków, które Nabywca nieruchomości uzyska w przedsiębiorstwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, spółce Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Rolna 3, Kołobrzeg oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 (tel. Nr 94-35-14-194),

Przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 , w Sali Narad (I piętro).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 roku wadium w wysokości wyznaczonej w tabeli tj. 250.000,00 złotych oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

w przypadku spółek cywilnych - dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników - uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

w przypadku osób prawnych - należy okazać aktualny odpis z aktualnego rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim : Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział Dygowo numer 15 8562 0007 0040 0914 2000 0630 we wskazanym terminie tj. do dnia 29 sierpnia 2023 roku włącznie. Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi w całości nabywca. Szczegółowe informacje można uzyskaćReferacie Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, parter , pok. Nr 5 pod numerem 94-35-14-187 lub (e-mail: m.lada@ustronie-morskie.pl), Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz opublikowano na stronach internetowych : www.ustronie-morskie.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Sporządziła :

Monika Łada Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa pok. Nr6Tel.:94-35-14-187

Czytaj także: