2023-05-30

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Wieniotowie przy ulicy Grabowej w dniu 7 lipca 2023 roku

Ustronie Morskie, dnia  29  maja 2023 roku

            GNP.6840.2.3.2023.GNPI

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

ogłasza na dzień   07 lipca 2023  roku

pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony   na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych   niezabudowanych  stanowiących własność

Gminy Ustronie Morskie położonych ok. 1500 m od Morza Bałtyckiego i ok. 500 m od drogi krajowej Nr 11 :

Lp.

Położenie (ulica)

Nr księgi

wieczystej

Nr

działki

Pow.

 (ha)

Cena wywoławcza

zł brutto (w tym podatek vat wg stawki  23%)

Wadium

(zł)

1.

Wieniotowo ul. Grabowa

KO1L/00038614/7

KO1L/00068529/3

1/56

+ 1/3 udziału w działce 1/59

0,0929

+ 1/3 cz.0,0722

 

130.060,00

13.000,00

 

2.

Wieniotowo ul. Grabowa

KO1L/00038614/7

KO1L/00068529/3

1/57

+ 1/3 udziału w działce 1/59

0,1025

+ 1/3 cz.0,0722

 

143.500,00

14.000,00

3.

Wieniotowo ul. Grabowa

KO1L/00038614/7

KO1L/00068529/3

 

 

1/58

+ 1/3 udziału w działce 1/59

0,1025

+ 1/3 cz.0,0722

 

143.500,00

14.000,00

1.Na nieruchomościach  nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

2.Niniejszy przetarg jest pierwszym  przetargiem na zbycie przedmiotowych nieruchomości.

3.Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona ok. 1,47 do 1,53 km od morza Bałtyckiego, ok. 515 m od drogi krajowej - ulicy Koszalińskiej. Położenie na granicy z obrębem Ustronie Morskie w otoczeniu zabudowy rekreacyjnej , przewaga terenów niezabudowanych i rolnych , w sąsiedztwie zakład przetwórstwa rybnego. Zagospodarowanie terenu z perspektywami dalszego intensywnego rozwoju i adaptacji. Dojazd od strony centrum m. Ustronie Morskie z drogi głównej asfaltowej ulicy Marynarki Wojennej, dalej  ulicą Leśną, następnie  z ulicy Grabowej (tj. działką numer  ¼ będącą własnością Gminy Ustronie Morskie, która w części 2285/10000 stanowi użytkowanie wieczyste spółki „Superfish”) -  nieurządzonej. Końcowy odcinek  poprzez dojazd drogą  numer 1/59 sprzedawaną w udziale  1/3 części.  Teren bez uzbrojenia technicznego. Zakres niezbędnych prac  w celu przyłączenia obiektu do sieci wynikać będzie ze szczegółowych warunków technicznych, które Nabywca nieruchomości  uzyska w  przedsiębiorstwie  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  w Kołobrzegu  oraz w  Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 (tel. Nr 94-35-14-194). Ewentualna wycinka drzew i krzewów w obrębie działek może nastąpić zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 roku poz. 916).

4.Przeznaczenie nieruchomości :

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony  uchwałą Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.). Działki położone są  w obszarze oznaczonym symbolem  78UTM -  zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w której m.in. określono zasady zagospodarowania : maksymalny  udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki, maksymalna  wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią w poddaszu użytkowym. Udział powierzchni biologicznie czynnej 30%.

4.  Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości  :

- na terenie działki 1/57  znajdują się pozostałości po chodnikach betonowych,

- Na terenie działki numer 1/58 znajduje się fragment skarpy oraz dwa rowy.

Przetarg   odbędzie   się w dniu  07 lipca 2023  roku  o  godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 , w Sali Narad (I piętro).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia  04 lipca 2023   roku wadium w wysokości wyznaczonej w tabeli    oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-      -    w przypadku osób fizycznych  - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-      -    w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-     w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z aktualnego rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

-   W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 Wadium , w wysokości określonej w tabeli, należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim  :  Bank Spółdzielczy  w Białogardzie oddział Dygowo  numer 15 8562 0007 0040 0914 2000 0630  we wskazanym terminie tj. do  dnia  04 lipca 2023   roku  włącznie.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

 Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  w całości nabywca.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie   Gospodarki Nieruchomościami  Zagospodarowania Przestrzennego  i Rolnictwa Urzędu Gminy w  Ustroniu Morskim  ul. Rolna 2, parter ,  pok. Nr5  tel. 94-35–14-188 (Aleksandra Sołtys) lub pod numerem 94-35-14-187 (Kierownik Referatu Monika Łada) (e-mail: a.sołtys@ustronie-morskie.pl) . Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz opublikowano na stronach internetowych :  www.ustronie-morskie.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła :

Aleksandra Sołtys , Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

 pok. Nr 5 Tel.:94-35-14-188

Czytaj także: