2023-05-23

Sesja 64 Rady Gminy Ustronie Morskie 25.05.2023

LXIV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie odbędzie się 25 maja 2023r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

2. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 kwietnia 2023r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach - dyskusja.

4. Głos mieszkańców.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

   Druk nr 1 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok. dyskusja, podjęcie uchwały.

   Druk nr 2- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2036- dyskusja, podjęcie uchwały.

   Druk nr 3- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) - dyskusja, podjęcie uchwały

   Druk nr 4- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030- dyskusja, podjęcie uchwały.

   Druk nr 5- w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie- dyskusja, podjęcie uchwały.

   Druk nr 6- w sprawie zmian do Programu zwalczania barszczy kaukaskich na terenie Gminy Ustronie Morski- dyskusja, podjęcie uchwały.

6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.

7. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2022 rok gminnych spółek prawa handlowego: - Gminna Energia

8. Informacja z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2022 rok.

9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: