2023-05-10

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ulicy Granicznej 02 czerwca 2023 r.

 

Ustronie Morskie, dnia  10 marca 2023 roku

            GNP.6840.1.2.2023.GNPI

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

ogłasza na dzień   02 czerwca  2023   roku

trzeci  przetarg  ustny  nieograniczony   na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej    niezabudowanej położonej w Ustroniu Morskim ok. 230 m od plaży stanowiącej  własność  Gminy Ustronie Morskie

 

Położenie (ulica) Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia ogólna (ha) Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza zł brutto (w tym podatek vat wg stawki 23%) Wadium złotych
Ustronie Morskie ulica Graniczna KO1L / 00053039/3 265/10 0,1330 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej ok. 230 m od plaży, w północno – wschodniej części miejscowości, w otoczeniu zabudowy usług turystycznych (Domy Wczasowe, hotel Grand Kapitan , Borgata) parku linowego oraz terenów zalesionych przeznaczonych pod zabudowę. W sąsiedztwie znajduje się osiedle Dwie Sosny, budynek mieszkalny wielorodzinny, zejście na plażę numer 14 i 15, międzynarodowy  szlak rowerowy numer R-10. Dojazd do nieruchomości z drogi głównej powiatowej o nawierzchni asfaltowej, a następnie ulicą  Graniczną o nawierzchni z kostki brukowej. Końcowa obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez działkę numer 265/11 o pow. 0,0343 ha, na której zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 265/10  nieodpłatna służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. ulicy Granicznej. Dostęp do infrastruktury technicznej : dobry, rejon lokalizacji uzbrojony : energia elektryczna, woda , kanalizacja, gaz. Przyłączenie możliwe po wydaniu odpowiednich warunków przyłączeniowych. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.). Działka w mpzp położona  w obszarze oznaczonym symbolem  63UTM - zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dla której określono m.inn. w zasadach zabudowy :  zabudowę należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym, maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 40%, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 30%. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°. 2.660.000,00 250.000,00

 

1.Na nieruchomości  nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

2.Niniejszy przetarg jest drugim  przetargiem na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Poprzednie  przetargi zostały  przeprowadzone w dniach :  09.12.2022 roku i 0

3 marca 2023  roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

3.  Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości  :

a) Zakres niezbędnych prac  w celu przyłączenia  do sieci technicznych wynikać będzie ze szczegółowych warunków, które Nabywca nieruchomości  uzyska w  przedsiębiorstwie  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  w Kołobrzegu, spółce Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Rolna 3, Kołobrzeg  oraz w  Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 (tel. Nr 94-35-14-194),

Przetarg   odbędzie   się w dniu  02 czerwca   2023  roku  o  godz. 12.00w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 , w Sali Narad (I piętro).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia  30 maja  2023  roku wadium w wysokości wyznaczonej w tabeli  tj. 250.000,00 złotych   oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-      -    w przypadku osób fizycznych  - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-      -    w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-     w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z aktualnego rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

-   W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 Wadium  należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim  :  Bank Spółdzielczy  w Białogardzie oddział Dygowo  numer 15 8562 0007 0040 0914 2000 0630  we wskazanym terminie tj. do  dnia   30 maja  2023 roku  włącznie.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ustronie Morskie.

 Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi  w całości nabywca.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie   Gospodarki Nieruchomościami  Zagospodarowania Przestrzennego  i Rolnictwa Urzędu Gminy w  Ustroniu Morskim  ul. Rolna 2, parter ,  pok. Nr 5   pod numerem  94-35–14-188  lub (e-mail: w.swiecka@ustronie-morskie.pl) . Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz opublikowano na stronach internetowych :  www.ustronie-morskie.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

 

Sporządziła :

Wiesława Świecka Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

 pok. Nr 5 Tel.:94-35-14-188

Czytaj także: