Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu: Bezpieczni Piesi w gminie Ustronie Morskie

 

Krótki opis projektu: wykonanie wyniesień przejść dla pieszych, dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości, dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego

 

Cel projektu i planowane efekty: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Ustronie Morskie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyniesienie 3 przejść dla pieszych, montaż 1 wyświetlacza prędkości i doposażenie Szkoły Podstawowej w miasteczko ruchu drogowego w gminie Ustronie Morskie

 

Wartość projektu: 116 440,26 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 98 974,21 zł

 

 


 

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne

 

Gmina Ustronie Morskie realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy
nr WWS/33/2022 z dnia 7 marca 2022 r. o powierzenie grantu.

 

Beneficjentem Projektu/ Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

W ramach Projektu prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim zrealizuje następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
2) zajęcia logopedyczne,
3) zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
4) porady i konsultacje psychologa,
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne obejmie 172 uczniów.


Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/33/2022
Termin realizacji: od dnia 14.02.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.
Wartość przyznanego grantu: 19.656,00 zł.
w tym:

- dofinansowanie z UE: 16.552,32 zł.

- ze środków budżetu państwa: 3.103,68 zł.
 

Wartość wkładu własnego Gminy Ustronie Morskie: 1.144,00 zł.