2023-01-30

Usuwanie azbestu 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu, Gmina Ustronie Morskie przyjmuje zgłoszenia od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W celu pozyskania środków należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, w godz. 7.30-15.30 do 15 lutego 2023 r. Wniosek może zostać również wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną.

Złożone wnioski posłużą do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie do opracowania przez gminę wniosku o dofinansowanie.

Warunki udzielenia dotacji:

- Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w całości pokrywa właściciel nieruchomości.

- Dopuszcza się złożenie wniosku na usunięcie azbestu, który został zdemontowany przed ogłoszeniem naboru wniosków.

- W przypadku demontażu azbestu, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów formalnych umożliwiających jego przeprowadzenie (w zależności od rodzaju nieruchomości i zakresu planowanych działań: pozwolenie na budowę / pozwolenie na rozbiórkę / brak sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych).

Wniosek o usunięcie azbestu

 

Czytaj także: