2023-01-19

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

LX Sesja odbędzie się 26 stycznia 2023r., godz. 08:30.

Transmisja: https://www.youtube.com/@ustroniemorskie3457

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z:
 1. LIX Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022r.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2022 rok.
 3. Głos mieszkańców.
 4. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok.-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2 - w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 3 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Kukinia- dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 6 - w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 7 - w sprawie zmiany uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- dyskusja, podjęcie uchwały.

 

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: