2022-11-17

Sesja Rady Gminy

W czwartek 24 listopada odbędzie się LVII Sesja Rada Gminy Ustronie Morskie.
Początek obrad od godz.
08:30.

Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z:
 1. LV Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 października 2022r.
 2. LVI Sesji Rady Gminy Ustronie Morski z dnia 3 listopada 2022r.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Głos mieszkańców.
 3. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok.-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2- w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 – 2031- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 3- w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów do celów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów wraz z ich opiekunami- dyskusja, podjęcie uchwały.

 

Druk nr 4- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a rok 2023- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 6- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2025” dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 7- w sprawie powołania członka Komisji Publicznej Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 8- w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 9-w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2022 r. - dyskusja, podjęcie uchwały.

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: