X
2022-09-21

Sesja Rady Gminy

LIV Sesja 29 września 2022r., godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z:
 1. LI Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 czerwca 2022r.
 2. LII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia12 lipca 2022r.
 3. LIII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 4 sierpnia 2022r.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.
 3. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2028, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć
  w I półroczu 2022 roku”.
 4. Informacja o realizacji zadań finansowych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2022r.
 5. Głos mieszkańców.
 6. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok.-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2 - w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031 - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 3 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 4 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej badania wydatków objętych umową 36/IK/2021/IKIV - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 6 - w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy -dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 7 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 8 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały.

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Czytaj także: