X
2022-09-16

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

Komisja Komunalna
XXXII Posiedzenie 19 września 2022, godz. 08:30
Sala konferencyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi, bieżące funkcjonowanie systemu, sprawozdanie za I półrocze 2022r.

3. Ocena działań wykonania zadania zagospodarowania przestrzennego odpadów komunalnych w sezonie letnim.

4. Ocena działań dot. utrzymania porządku i czystości a terenie gminy w sezonie letnim.

5. Propozycje do budżetu gminy na rok 2022 z obszarów działania Komisji Komunalnej.

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetu
XXXIV Posiedzenie 19 września 2022, godz. 11:00
Sala konferencyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok.

3. Projekt w sprawie zmiany w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031.

4. Opinia w sprawie uregulowania stanu prawnego i uzyskania przez Gminę Ustronie Morskie nieodpłatnego tytułu prawnego do nieruchomości nr 55.

5. Informacja w sprawie przygotowania gminy do ewentualnej sytuacji kryzysowej spowodowanej wysokimi cenami energii (elektrycznej, gazowej).

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Publiczna
XXXIII Posiedzenie 22 września 2022, godz. 13:00
Sala konferencyjna

Porządek obrad

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie.

3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie

4. Spotkanie z kierownikiem Posterunku Policji w Ustroniu Morskim- podsumowanie po sezonie letnim stanu porządku i bezpieczeństwa.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: