X
2022-09-07

Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

Zapraszamy do składania ofert na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Gminie Ustronie Morskie.

Sekretarz Gminy Ustronie Morskie

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, lub

b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie lub

c) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Ustronie Morskie” Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

LINK


Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym lub

b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie lub c) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie” Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

LINK

 

Czytaj także: