X
2022-06-15

LI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

23 czerwca 2022 roku (czwartek) odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która rozpocznie się o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A 

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołów z 
 •  L sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.05.2022r.
 1. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2022 r. w zakresie:
 • bezpieczeństwa na wodach
 • bezpieczeństwa publicznego
 • imprez artystycznych
 • spraw komunalnych
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Ustronie Morskie za 2021r.”:
 1. wystąpienie Wójta Gminy,
 2. debata nad raportem o stanie gminy Ustronie Morskie za 2021r.
 • głos radnych,
 • głos mieszkańców,
 1. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie:

Druk nr 1 - w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie – podjęcie uchwały

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021:
 1.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu,
 2.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
 3. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021;
 4. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział
  w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.

Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2021 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021- dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Głos mieszkanców.
 2. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 4 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie
na 2022 rok.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie zmiany w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok szkolny 2022/2023 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe-etap I”- przedszkole - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8- w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9- w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały.

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: