X
2022-05-09

Praca - inkasent opłaty targowej

Urząd Gminy Ustronie Morskie poszukuje osoby chętnej do poboru opłaty targowej od podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie gminy Ustronie Morskie (miejscowość Ustronie Morskie i Sianożęty).

Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien cechować się:

1) nieposzlakowaną opinią,

2) wysoką kulturą osobistą,

3) odpowiedzialnością, dużym zaangażowaniem i poczuciem obowiązku,

4) dyspozycyjnością.

Do głównych zadań inkasenta będzie należało między innymi:

- pobieranie opłaty targowej w miejscach, gdzie prowadzony jest handel na terenie Gminy Ustronie Morskie,

- wpłacanie w terminie opłaty targowej.

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne, wg stawki zróżnicowanej w zależności od okresu (stosownie do §6 ust. 3 Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej)* z zastrzeżeniem zapisu §4 „W okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 września do 31 grudnia pobiera się opłatę targową w wysokości 50 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 13 maja 2022 r. poprzez złożenie załączonego formularza w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na Inkasenta opłaty targowej.”

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie i umówimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Budżetu i Finansów Pani Anna Jakubowska tel. 94/35-14-167

*Stawka prowizyjna została zwiększona Uchwałą Nr XLVIII/378/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej i sposobu jej poboru do wysokości 8% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot (uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj także: