2022-05-09

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej

z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie, uznając celowość zadania publicznego, informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” ul.Wojska Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie , NIP 6711754765,  na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie. Wsparcie zadania dot. zadania pod tytułem „Ciężka praca popłaca !”.

Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie od 14 czerwca 2022 roku do dnia  15 czerwca 2022 roku z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna : art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie - t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057, z późn.zm.)

 

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na adres : Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul.Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail : turystyka@ustronie-morskie.pl do dnia 16 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Ogłoszenie - link

Oferta - link

 

 

Czytaj także: