X
2021-12-03

43 Sesja Rady Gminy - 06.12.2021

Zawiadomienie

 

            Uprzejmie zawiadamiam, iż na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję w trybie pilnym na dzień 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek) sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 1330. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie projektów uchwał:

  1. Druk nr 1- Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- dyskusja, podjęcie uchwały.
  2. Druk nr 2- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki
    za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym- dyskusja, podjęcie uchwały.
  3. Druk nr 3- Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- dyskusja, podjęcie uchwały.
  4. Druk nr 4- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
    od nieruchomości na 2022 rok- dyskusja, podjęcie uchwały.

4. Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: