X
2021-11-17

XLII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Szanowni Państwo, 25 listopada odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Początek obrad o godzinie 08:30. Sesja zaplanowana jest w trybie online -  https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A/featured

W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 24.11.2021, godzina 12:00.

Poniżej porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z:

a) XLI Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 października 2021r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach - dyskusja

4. Głos mieszkańców.

a) W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 24.11.2021, godzina 12:00.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

a) Druk nr 1 – w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXVI/214/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie. - dyskusja, podjęcie uchwały.

b) Druk nr 2- w sprawie -w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym- dyskusja, podjęcie uchwały.

c) Druk nr 3- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.- dyskusja, podjęcie uchwały.

d) Druk nr 4- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022- dyskusja, podjęcie uchwały.

e) Druk nr 5- w sprawie przekazania pisma według właściwości- dyskusja, podjęcie uchwały.

f) Druk nr 6- w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- dyskusja, podjęcie uchwały.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: