X
2021-09-22

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiamy, że 30 września 2021 roku (czwartek) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która rozpocznie się o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy przy ul Rolnej 2.

Transmisja online: https://www.youtube.com/watch?v=KeWVa2XlQb4

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie,
  b) stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 3. Przyjęcie "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
  w I półroczu 2020 roku."
 4. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach - dyskusja
 6. Głos mieszkańców.
 7. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok. - dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2 - w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskim na lata  2021-2030- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 3 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dojście do morza-Rolna” w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 4 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5 - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustronie Morskie i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Druk nr 6 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 7 - w sprawie nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 8 - w sprawie komunalizacji nieruchomości na wniosek- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 10 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 11 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 12 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 13 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja podjęcie uchwały.

Druk nr 15 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej- „Zasadność wydatkowania środków na wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w latach 2016-2018, a ilość otrzymanych dofinansowań”.
 2. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2020 rok gminnych spółek prawa handlowego - Gminna Energia – dyskusja.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: