X
2021-06-16

XXXVII Sesja Rady Gminy

W czwartek 24 czerwca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Początek obrad w sali konferencyjnej od godz. 08:30. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram sesji.

Obrady będą transmitowane na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A/featured

Zawiadomienie

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołów z

a) XXXVI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.05.2021r.

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2021 r. w zakresie:

a) bezpieczeństwa na wodach

b) bezpieczeństwa publicznego

c) imprez artystycznych

d) spraw komunalnych

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Ustronie Morskie za 2020r.”:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) debata nad raportem o stanie gminy Ustronie Morskie za 2020r.

1) głos radnych,

2) głos mieszkańców,

c) głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie:

1) Druk nr 1 - w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie – podjęcie uchwały

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020:

a) wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;

c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020;

d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.

e) Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;

f) Druk nr 3 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020- dyskusja, podjęcie uchwały;

7. Głos mieszkanców.

8. Przedstawienie projektów uchwał:

a) Druk nr 4 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.- dyskusja, podjęcie uchwały;

b) Druk nr 5 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 - 2030 - dyskusja, podjęcie uchwały;

c) Druk nr 6 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów - dyskusja, podjęcie uchwały;

d) Druk nr 7 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

e) Druk nr 8 - w sprawie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim.– dyskusja, podjęcie uchwały;

f) Druk nr 9 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości– dyskusja, podjęcie uchwały;

9. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2020 rok gminnych spółek prawa handlowego - Gminna Energia – dyskusja.

10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: