X
2021-05-13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
inspektor/podinspektor ds. drogownictwa w referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie.

Zakres czynności i opis stanowiska pracy - pobierz

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
lub
c) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie
elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów
określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą winny znajdować się
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Inspektor/podinspektor ds. drogownictwa
w referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie”
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

Czytaj także: