X
2021-05-05

Konsultacje społeczne - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podstawa prawna:

Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu LGD "Siła w Grupie" nr 3/Z/2021 z dnia 08.04.2021 r.

Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR. 

Uprawnieni do konsultacji:

Uprawnieni do konsultacji są mieszkańcy obszaru LSR oraz wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".

Czas trwania konsultacji:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej LGD "Siła w Grupie", tj. od 05 maja 2021r. do 18 maja 2021 r.

 

Forma konsultacji:

Opinię dotyczącą konsultowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju można wyrazić   w następujący sposób:

  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, ul. IV Dywizji Piechoty 58 78-120 Gościno; 
  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza zeskanowanego i przesłanego  na adres  e-mail: gcagoscino@op.pl

Pozostałe informacje:

Zmiany wprowadzone do LSR zaznaczone zostały kolorem czerwonym.                                        

Opinie składane pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego uwagi oraz zawierać jego adres zamieszkania i dane do kontaktu (telefon, e-mail). Opinie niepodpisane lub niezawierające ww. danych uznane zostaną za nieważne.                                                                                                    

Za prawidłowy termin złożenia opinii pisemnej uznaje się datę wpływu do Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie".                                                                                                                     

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:                                                               

Łukasz  Kifer, Kierownik ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,                                               

tel. 94 35 133 71, 601 883 504.

Czytaj także: