X
2021-04-01

MASY ZIEMNE TO ODPADY

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi informujemy, że niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Zasadniczo masy ziemne, które nawożone są na nieruchomości stanowią masy ziemne wraz z gruzem i należy je traktować jako odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, tj. substancje niebezpieczne. Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, osoba prywatna może przyjąć na własną działkę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 200kg/m2, w celu np. utwardzenia terenu. Łatwo policzyć, że to zaledwie kilka centymetrów. Gdy właściciel terenu chce np. podnieść znacząco wysokość działki, nawieźć duże ilości ziemi, gruzu czy innych odpadów, które mogą być wykorzystanie do utwardzenia terenu, musi uzyskać pozwolenie.

Budowle ziemne (wały, nasypy, wykopy) – nawet jeśli powstają na działce niezależnie od budowy domu – podlegają przepisom prawa. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury; w przepisie tym wymieniono między innymi budowle ziemne i konstrukcje oporowe. Takie budowle wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub pozwolenie na budowę), a więc i sporządzenia projektu.

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), który mówi, że wójt, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm).

Czytaj także: