X
2021-03-31

Zaproszenie do współpracy dla rzeczoznawców majątkowych

Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do współpracy w celu sporządzenia operatów szacunkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie w 2021r.

 1. Cel zaproszenia

  Celem zaproszenia jest utworzenie publicznej listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie w postępowaniach administracyjnych kończących się wydawaniem decyzji, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.).

 

 1.  Szczegóły dotyczące realizacji zaproszenia

  Osoby spełniające wymóg doświadczenia i pozytywnie zaopiniowane zostaną, po złożeniu wniosku, wpisane na listę i będą powoływane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie jako biegli w postępowaniach administracyjnych, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 1.  Warunki wpisu na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych

  Warunkiem wpisu na listę jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, a także zaakceptowanie i podpisanie ,,Regulaminu określający warunki współpracy między Wójtem Gminy Ustronie Morskie a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa”

 

 1. Rzeczoznawca majątkowy może zostać wpisany na listę, jeżeli :

  - posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 24 miesięcy do dnia  złożenia wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, co potwierdzi złożeniem do wniosku o wpis kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień przez ww. czas;

  - do wniosku o wpis załączyć:

  a) kopia polisy potwierdzająca posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;

  b) referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej, potwierdzające należyte wykonanie w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez te organy, w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, łącznie co najmniej 10 operatów szacunkowych.

 

 1. Miejsce i termin składania wniosków

  Wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zaproszenia 
  w formie pisemnej adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie lub elektronicznie adres: sekretariat@ustronie-morskie.pl

 

 1. Wpis na listę

  Dokonanie wpisu na listę biegłych na okres do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego nastąpi po stwierdzeniu przez kierownika Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie spełnienia przez kandydata na biegłego ww. warunków. O odmowie wpisu z podaniem jej przyczyny, wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie.

 

 1. Wynagrodzenie

  Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi „Regulamin określający warunki współpracy między Wójtem Gminy Ustronie Morskie a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa”. 
   
  Wykonanie operatów będzie zlecane sukcesywnie w zależności od potrzeb Organu, na podstawie postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu administracyjnym.

  Szczegółowe informacje są zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 42/2021 dnia 30 marca 2021 r. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się pod numerem telefonu 94 35 14 187.

Załączniki:

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2021 r.

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie

 

                                                                                

Czytaj także: