X
2021-02-12

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie

W nadchodzącym tygodniu odbędą się trzy posiedzenia w ramach Komisji Rady Gminy Ustronie Morskie.

Poniżej harmonogram obrad oraz plan każdej z komisji:

 

1. Komisja Komunalna - 15 lutego, godz. 11:30:

a) Stan zasobów lokalowych gminy Ustronie Morskie.

b) Stan finansowy z tytułu użytkowania gminnych zasobów lokalowych.

c) Informacja o stanie dróg na terenie gminy Ustronie Morskie, omówienie planowanych inwestycji drogowych w 2021r, zanieczyszczenie drogi publicznej.

d) Dyskusja nad zmianą uchwały nr XXIII/189/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej oraz uchwały nr XXIII/190/2020 w sprawie nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej z dnia 24 września 2020 roku.

e) Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi, bieżące funkcjonowanie systemu, sprawozdanie za styczeń 2021r.

f) Dyskusja na temat zapobiegania i zwalczania nielegalnych wysypisk śmieci.

g) Dyskusja nad utworzeniem nowej atrakcji turystyczno - rekreacyjnej na działce nr 1080/3, 1080/4, 1080/5 w obrębie Ustroniu Morskim.

 

2. Komisja Publiczna - 16 lutego, godz. 08:00:

a) Pomoc społeczna na terenie Gminy Ustronie Morskie : problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych, formy opieki,
obowiązki i możliwości gminy w tym zakresie. Bieżąca działalność w świetle sytuacji związanej z COVID-19.

b) Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/303/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu.

 

3. Komisja Budżetu - 18 lutego, godz. 09:00:

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021rok.

b) Opinia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej lokal położony na parterze budynku przy ul. Osiedlowej 2B w Ustroniu Morskim- gabinet kosmetyczny.

c) Opinia w sprawie nabycia działki nr 320/19 o powierzchni 0,1411 ha położonej w obr. ewid. Rusowo.

Czytaj także: