X
2021-01-12

XXVIII Sesja Rady Gminy

Szanowni Mieszkańcy, 12 stycznia o godz. 9.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Sesja transmitowana będzie online:  https://www.youtube.com/watch?v=M9xTdxe3bo8

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie projektów uchwał:

1. Druk nr 1 - Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpad komunalne- dyskusja, podjęcie uchwały;

2. Druk nr 2 - Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.- dyskusja, podjęcie uchwały;

3. Druk nr 3- Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- dyskusja, podjęcie uchwały;

4. Druk nr 4- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymdyskusja, podjęcie uchwały;

5. Druk nr 5- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały;

6. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: