X
2021-04-23

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych

Przypomnienie!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Ustronie Morskie!

Ponownie informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – np. hotele, pensjonaty, sklepy, restauracje, bary, ogrody działkowe, domki letniskowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza) nie są odbierane w ramach systemu gminnego. Jest to związane z podjętą Uchwałą Nr XXVI/216/2020 przez Radę Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym od lutego br. przedsiębiorcy są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie oraz udokumentowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, korzystania z usług odbioru odpadów w formie umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Mając na uwadze powyższe, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych od dnia 01.02.2021 r. na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Ustronie Morskie. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Ustronie Morskie, który na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy prowadzi ewidencję tych umów. Kopię umowy na odbiór odpadów, zawierającej co najmniej adres nieruchomości, której dotyczy umowa, dane właściciela nieruchomości oraz okres jej obowiązywania prosimy przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Ustronie Morskie, Rolna 2, 78-111 lub mailowo: odpady@ustronie-morskie.pl, ewentualnie dostarczyć osobiście do UG.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych jest wykroczeniem i skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, postępowanie w sprawach nałożenia kary grzywny toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wykaz firm odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Ustronie Morskie

 

 

Czytaj także: