X
2021-10-13

Zgłoszenia kandydatów do nagrody - przypomnienie

Przypominamy, że zostały tylko dwa dni, aby zgłosić kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2020 r. nagrodę można otrzymać za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:

1) twórczości artystycznej, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Gminy Ustronie Morskie lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji, całokształtu działalności artystycznej;

2) upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. kreowanie nowoczesnych rozwiązań, wdrażanie nowych projektów, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Gminy Ustronie Morskie, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;

3) ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Gminy Ustronie Morskie lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

1) instytucje działające w sferze kultury,

2) stowarzyszenia,

3) organizacje pozarządowe,

4) pełnoletni mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie w liczbie co najmniej 10 osób,

5) Wójt Gminy Ustronie Morskie,

6) Radni Gminy w liczbie co najmniej 3 osób.

 

Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz osobom prawnym lub innym podmiotom działającym na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Nagroda może być przyznana za osiągnięcia indywidualne lub grupowe. W przypadku osiągnięć grupowych nagroda jest przyznawana grupie osób.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim przy ul. Rolnej 2. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje udzielane są przez inspektora ds. komunikacji i informacji publicznej (tel. 94/3514189).

OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA:

Uchwała Nr XXIV/197/2020   Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

 FORMULARZE DO POBRANIA

1. Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

2. Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Ustronie Morskie

Czytaj także: