X
2020-11-18

XXV Sesja Rady Gminy

26 listopada 2020 roku (czwartek) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która rozpocznie się o godz. 08:30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołów z XXIV Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia
  29 października 2020r.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 3. Głos mieszkańców.

 

W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady
tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 25.11.2020 godzina 12:00.

 

 1. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025. -  dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 259/58 o pow. 0,0084 ha, położonej w Ustroniu Morskim na rzecz właścicieli zabudowanej nieruchomości przyległej do ww. działki.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalnew kompostowniku przydomowym.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9  sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie. - dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: