X
2020-11-10

Potwierdzenie umowy dzierżawy

INFORMACJA w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Ustronie Morskie umów dzierżaw zawieranych przez rolników.

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Wójt Gminy Ustronie Morskie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie gminy Ustronie Morskie, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy, w referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa tut. Urzędu. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. Zm.)

Czytaj także: