X
2020-05-15

Sesja Rady Gminy w trybie pilnym

Uprzejmie zawiadamiam, iż na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. poz. 713) zwołuję w trybie pilnym
na dzień 19 maja 2020 roku (wtorek) sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz.
1200.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2 – w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 3 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjęcie uchwały.

  1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz

 

Czytaj także: