X
2020-04-22

XIX Sesja Rady Gminy

Szanowni Państwo zapraszamy na obrady Rady Gminy Ustronie Morskie. XIX Sesja zaplanowana jest na 30 kwietnia 2020r., początek od godz. 9:30.

W celu zgłoszenia się do dyskusji w punkcie 4 (Głos mieszkańców) należy skontaktować się z Biurem Rady

tel. 94-35-14-192 – termin zgłoszenia upływa 29.04.20r. godzina 12:00.

Jednocześnie informujemy, że sesja będzie transmitowana online.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27.02.2020r.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 3. Głos mieszkańców.

W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady
tel. 94-35-14-192 – termin zgłoszenia upływa 29.04.20r. godzina 12:00.

 1. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025 dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 - w sprawie udzielenia dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie przedłużenia terminów płatności należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości przypadających na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID -19 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7- w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadający za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID -19- dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 - informacja.
 2. Przedstawienia protokołu komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 19.09.2019r. w zakresie prawidłowości wykonania uchwały IX/69/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad do pobrania

 

Czytaj także: