X
2020-03-05

Wybory prezydenckie - ważne informacje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, Wójt gminy Bernadeta Borkowska wnioskuje, aby osoby zainteresowane dopisaniem do spisu wyborców, rejestru wyborów lub pobraniem zaświadczenia o prawie do głosowania nie czekały z tą czynnością do ostatecznego terminu wskazanego przez PKW. Czynności tych można dokonać w pokoju nr 2 urzędu gminy od dnia 05.03.2020r.

 

REJESTR WYBORCÓW

 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru, nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2020 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze, której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

We wniosku podaje się:

- nazwisko i imiona,

- imię ojca

- datę urodzenia

- numer ewidencyjny Pesel

- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców)

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 19 maja 2020 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

UWAGA!

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA
O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2020 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1. całkowitej niezdolności do pracy,

2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

3. zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

2. całkowitej niezdolności do pracy,

3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4. zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Ustronie Morskie najpóźniej do dnia 4 maja 2020r.

 

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 15 maja 2020r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

 

Termin złożenia Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 8 maja 2020r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 22 maja 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

 

WNIOSEK - dopisanie wyborcy do spisu wyborców

 

WNIOSEK - dopisanie do rejestru wyborców

 

WNIOSEK - sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

WNIOSEK - zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

 

 

 

 

Czytaj także: