X
2020-03-02

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

            Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu (zadania):  „Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach, gm. Ustronie Morskie”

Kwota dofinansownia: 400.730.47 zł

Całkowita wartość inwestycji: 801.460,94 zł

 

Lokalizacja inwestycji: Realizacja zadania pn. "Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach, gm. Ustronie Morskie" odbywać się będzie w ciągu dróg gminnych nr 871042Z na odcinku od 0+000,00 do 0+128,75 i nr 871008Z na odcinku od 0+000,00 do 0+180,15 tworzących łącznie spójną całość o długości 309m. Projektowany układ drogowy łączy się z drogą wyższego rzędu - drogą powiatową (ul. Lotnicza). Aktualnie pasy drogowe mają nawierzchnie gruntową, na której znajdują się liczne nierówności i lokalne zagłębienia, a w okresach deszczowych zalegają tu znaczne ilości wody opadowej. Nie ma również podziału na ruch pieszy i samochodowy.

 

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach projektu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na projektowanych drogach,  przewidziano wprowadzenie obszarowego ograniczenia prędkości realizowanego środkami organizacji ruchu (karta K-09). Realizacja powyższego rozwiązania będzie miała miejsce poprzez ustawienie na wjazdach do obszaru znaków informacyjnych D-40 "Strefa zamieszkania" oraz D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

W ramach zadania przewidzano wykonanie: - poboczy gruntowych o szerokości 0,75m na odcinkach o długości łącznej 489,05m. W ramach zadania nie przewidziano przejść dla pieszych (w obszarze realizacji przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania). W ramach zadania przewidzano wykonanie:

 • chodnika o szerokości 2m na odcinku o długości 128,75m
 • poboczy gruntowych o szerokości 0,75m na odcinkach o długości łącznej 489,05m.

W ramach zadania nie przewidziano przejść dla pieszych (w obszarze realizacji przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania).

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Projektowana droga (ciąg ulic Liliowa, Wczasowa) łączą się z drogami tej samej kategorii tj. drogami gminnymi będącymi ich kontynuacją oraz z drogą wyższej kategorii tj. drogą powiatową nr 3321Z (ul. Lotnicza).

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.

Projektowana szerokość drogi wynosi 6,0m. Zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy D, szerokość pasa ruchu powinna wynosić 2,5, a w przypadku prognozowania większego ruchu na odcinku (sytuacja taka ma miejsce w tym przypadku) szerokość ta może być zwiększona do 3,5m. Przyjęta szerokość pasa na poziomie 3,0m zgodne jest więc z wymogami warunków technicznych. Projektowana szerokość chodnika wynosi 2,0m a szerokość poboczy gruntowych równa jest 0,75m co dla drogi klasy D zgodne jest z warunkami technicznymi.

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowe zadanie w znaczny sposób wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru objętego wnioskiem. Poprzez połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową, mieszkańcom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do centrum miejscowości Sianożęty oraz do centum miejscowości Ustronie Morskie, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje publiczne m.in.: urząd gminy, poczta, szkoła, przedszkole, dom kultury, gminny ośrodek sportu i rekreacji, kościół. W nieznacznej odległości od terenu inwestycji znajduje się również infrastruktura sportowo - rekreacyjna: plac zabaw, boisko sportowe. Dzięki realizacji inwestycji, służbom takim jak policja, straż pożarna czy pogotowie, zostanie zapewniony bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Aspekt ten ma bardzo duże znaczenie również z punktu widzenia turystycznego charakteru obszarów znajdujących się przy przedmiotowej drodze, co wiąże się z bardzo dużą ilością turystów przebywających na tym obszarze w sezonie letnim.

Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do nieruchomości. Terenu przyległe do drogi są w większości zamieszkałe, ponadto realizacja inwestycji stworzy odpowiednie warunki do realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Na terenie planowanego zadania nie realizowano inwestycji mieszkaniowych w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych.

 

Planowane efekty:

Jezdnia ul. Liliowej (na odcinku AB) ma szerokość 6,00m, tj. 2 pasy ruchu po 3,00m. Po stronie lewej, na odcinku 89,3m dowiązana jest do istniejącego parkingu (8 zatok parkowania prostopadłego). Po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik szerokości 2,00m. Zjazdy na posesje mają standardową szerokość 3,0m. Zjazd do trafostacji (strona lewa) ma szerokość 3,50m.

Jezdnia ul. Wczasowej na całej długości ma szerokość 6,00m. Również zjazdy na posesje mają standardową szerokość 3,00m (ew. zjazdy łączone, zjazdy dopasowane do bram przesuwnych mogą być szersze). Pobocza mają szerokość 0,75m.

Nawierzchnia jezdni na projektowanym odcinku jest następująca:

- kostka betonowa brukowa kolor szary 8cm grubości

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm grubości

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm grubości

- warstwa odsączająca z piasku grubego 10cm grubości 

Nawierzchnia zjazdów jest taka sama jak nawierzchnia jezdni, lecz zastosowano kostkę betonowa grubości 8cm w kolorze grafitowym. Pozostałe warstwy – jak w nawierzchni jezdni.

Chodniki z kostki betonowej brukowej klasycznej grubości 8cm koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1÷4 grubości 5cm i warstwie odsączającej z piasku grubego grubości 10cm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu (zadania): „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim”

Kwota dofinansownia: 1.547.255,31 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.088.218,81 zł

 

Lokalizacja inwestycji: Realizacja projektu odbywać się będzie w ciągu drogi gminnej nr 871030Z na odcinku od km 0+000 do 1+267 od ulicy Bolesława Chrobrego, wzdłuż ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 11.

 

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno bezpośrednio w ciągu ulicy Wiejskiej, jak i w obrębie skrzyżowania z ulicami Słoneczna, Zielona i Krótka, przy czym na przebudowanym odcinku drogi gminnej klasy D na terenie zabudowy zostaną zastosowane następujące rozwiązania techniczne i elementy wzmacniające bezpieczeństwo ruchu:

 • droga planowana jest, jako jednojezdniowa o szerokości pasów ruchu 2x2,75 m,
 • przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
 • progi zwalniające w ilości 3 sztuk wraz z oznakowaniem pionowym.

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Przebudowywana droga stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne ruchu pozamiejskiego odbywającego się na drodze krajowej nr 11 z układem komunikacyjnym miasta Ustronie Morskie, którego oś stanowi ciąg ulic Rolna, Bolesława Chrobrego (połączona z ul. Wiejską) oraz Wojska Polskiego biegnących na całej długości miejscowości w kierunkach wschód – zachód. Usprawnienie układu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej na linii centrum – droga krajowa nr 11 przyczyni się do poprawy dostępności drogi wyjazdowej z miejscowości turystycznej, jaką jest Ustronie Morskie, a także umożliwi bezpieczny i funkcjonalny dojazd turystom i mieszkańcom do centrum miejscowości od strony Koszalina i Kołobrzegu za pośrednictwem drogi krajowej nr 11. W ujęciu szczegółowym przebudowana droga gminna posłuży przede wszystkim:

 • jako łącznik komunikacyjny dla ruchu pasażerskiego (mieszkańców/turystów) w obrębie intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz noclegowej w obszarze ulic Słoneczna, Wiejska, Zielona, Osiedlowa,
 • jako bezpośrednie połączenie dojazdowe do cmentarza komunalnego,
 • jako bezpośredni dojazd dla służb ratunkowych (OSP w Ustroniu Morskim oraz Policji) do drogi krajowej nr 11 oraz alternatywne połączenie z centrum miejscowości oraz DK nr 11 w przypadku wyłączenia z ruchu odcinków ulic Rolnej, B. Chrobrego, Kolejowa czy DK nr 11 w miejscach zaznaczonych na mapie

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

Pogarszający się stan techniczny dróg gminnych oraz wadliwe rozwiązania funkcjonalne obecnej sieci drogowej w ujęciu lokalnym, przekłada się na obniżenie warunków użytkowania i standardów bezpieczeństwa, a tym samym przyczynia się do zwiększenia liczby wypadków drogowych w całym Województwie Zachodniopomorskim, w tym w Gminie Ustronie Morskie.

Dodatkowo, mając na uwadze natężenie ruchu drogowego w obrębie bezpośredniego miejsca oddziaływania projektu (intensywna zabudowa mieszkaniowa, bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu), celowość realizacji wynika z konieczności poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników ulicy Wiejskiej (w tym pieszych) oraz ulic przyległych (Słoneczna, Zielona, Krótka), a także zapewnienia sprawnego połączenia komunikacyjnego dla służb ratunkowych, w tym OSP Ustronie Morskie, poprzez przebudowę nawierzchni drogi i doprowadzenie jej do właściwego stanu technicznego. Reasumując, podjęcie i realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym na omawianym obszarze

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności z obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla obywateli i transportu zbiorowego, gdyż:

 • zapewniony zostanie funkcjonalny i bezpieczny dojazd do komunalnego cmentarza, co ma szczególne znaczenie w okresie wzmożonego ruchu samochodowego i pieszego w obrębie cmentarza w okresie 1 listopada;
 • zapewniony zostanie alternatywny dojazd do centrum Ustronia Morskiego względem ulic Kolejowej i Rolnej, instytucji publicznych (urząd gminy, policja, ośrodek zdrowia) oraz miejsc wypoczynku (nadmorskich plaż);
 • dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych wzdłuż ulic Wiejskiej, Słonecznej, Zielonej i Krótkiej w Ustroniu Morskim przedsięwzięcie umożliwi bezpieczny i komfortowy dojazd do centrum miejscowości i posesji, a także bezpośredni wyjazd z miejscowości Ustronie Morskie w kierunku Koszalina lub Kołobrzegu za pośrednictwem drogi krajowej nr 11;
 • dla mieszkańców ulicy Kolejowej w Ustroniu Morskim, w szczególności tych prowadzących działalność związaną z branżą turystyczno – hotelarską, w wyniku realizacji
 •  

Planowane efekty:

Wynikiem realizacji inwestycji w ramach prac przewidzianych w projekcie będzie modernizacja publicznej drogi gminnej nr 871030Z, stanowiącej ulicę Wiejską w Ustroniu Morskim, wraz z następującymi efektami rzeczowymi:

 • klasa techniczna drogi – D (dojazdowa), o długości 1267,00 m o przekroju 1x2 (jedna jezdnia o podstawowej szerokości 5,5 m; dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach) oraz szerokości pasa ruchu 2,75 m
 • chodniki:
 • szerokości 2,5 m z częściowym parkowaniem samochodów osobowych 1,0 + 1,5 m
 • o szerokości 2,0 m tylko dla ruchu pieszego
 • miejsca postojowe wzdłużne dla samochodów osobowych o szerokości 2,5 m
 • nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochodów ciężarowych
 • uzupełnienie elementów odwodnienia
 • regulacja urządzeń – włazów kanałowych 35 szt., zaworów wodociągowych i gazowych 37 szt., kratek ulicznych ściekowych 18 szt.
 • przejścia dla pieszych – 6 szt.
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe; 3 szt. progów zwalniających.

Ul. Wiejska - rozpoczęcie prac

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Drogowcy przygotują nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową, wymienią większość istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zostanie ona uzupełniona.

Wykonane zostaną nowe chodniki i wjazdy oraz miejsca parkingowe. Ponadto MWiK realizuje prace związane z wymianą sieci wodociągowej oraz uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej od ul. Zielonej w stronę cmentarza.

W związku z wymianą części przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będą występowały czasowe wyłączenia z ruchu. Prosimy o nieparkowanie wzdłuż ulicy Wiejskiej.

Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych wynosi ponad trzy miliony złotych. Roboty są możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj także: