2020-03-02

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ruszy remont ulicy Bolesława Chrobrego

„Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego, droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim”
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: „Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego, droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim”
Wartość dofinansowania: 1 978 948,86 zł
Całkowita wartość zadania: 3 957 897,72 zł
Opis zadania: Inwestycja obejmuje remont ulicy Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim na odcinku o długości 1,3km. W ramach zadania zrealizowane zostaną m.in. następujące roboty budowlane: 
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej chodników, wjazdów i parkingów,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie oświetlenia solarnego na przejściach dla pieszych,
- regulacja infrastruktury drogowej.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności i poprawa estetyki terenu inwestycji.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.05.2023r.

„Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka”

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka”

Kwota dofinansowania: 5 419 878,79 zł

Całkowita wartość inwestycji: 10 839 757,58 zł

Lokalizacja inwestycji: Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka" odbywać się będzie w ciągu drogi gminnej publicznej nr 871022Z na odcinku od 0+157 do 1+415 (od skrzyżowania z drogami gminnymi na Gwizd i Grąbnice tj. 871052Z i 871053Z do skrzyżowania z drogą w Kukince) oraz drogi gminnej w Kukince na odcinku od 1+415 do 2+728 (od skrzyżowania z ulicą Ku Słońcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3324Z)

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość utrudnień drogowych (korki głównie na drodze powiatowej w okolicy skrzyżowania z drogą krajową) jakie notorycznie mają miejsce w sezonie letnim, powstanie alternatywnej trasy dojazdu do centrum Ustronia Morskie poprzez projektowane drogi będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla odciążenia układu komunikacyjnego, ale również dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (po drodze powiatowej porusza się ogromna ilość samochodów (w tym transport ciężki), rowerzystów, pieszych bez segregacji ruchu i niejednokrotnie występują tam sytuacje kolizyjne).

Poruszanie się drogą nie zapewnia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa nawet w minimalnym stopniu, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Pozostawienie układu drogowego w dotychczasowym stanie, może prowadzić do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji drogowych szczególnie w okresie letnim, gdzie natężenie ruchu pieszego, samochodowego i rowerowego jest bardzo duże. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiat kołobrzeski na terenie, którego znajduje się przedmiotowa inwestycja, sklasyfikowany jest jako obszar o największym ryzyku wypadków w województwie zachodniopomorskim.

Dlatego w ramach zadania przewidziano wykonanie: w Ustroniu Morskim: jezdni o szerokości 6,0 m posiadającej 2 pasy ruchu o szerokości 3,0 m; droga w Kukince: jezdnia o szerokości 5,5 m posiadająca 2 pasy ruchu o szerokości 2,75 m, dodatkowo wykonanie dwóch przejść dla pieszych, w tym oba przejścia spełniające wymagania w określone w klasyfikacji i zakresie przedmiotowym zadań do dofinansowania z RFRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

W ramach projektu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na projektowanych drogach biorąc jednocześnie pod uwagę duże natężenie ruchu na odcinku stanowiącym przedmiot wniosku,  przewidziano rozwiązania dot. zarządzania prędkością wynikające z Rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez:                                                                                                                                                         - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych  (karta K-05 Zarządzanie prędkością w "szczególnych" lokalizacjach w obszarach zabudowanych)                                                                                   
- wykonanie progów zwalniających płytowych (karta K-05 Zarządzanie prędkością w "szczególnych" lokalizacjach w obszarach zabudowanych, K-07 Środki uspokojenia ruchu uzupełniające lokalne ograniczenia prędkości),                                              - zastosowanie lokalnego ograniczenia prędkości do 30 km/h wprowadzając znak B33 (karta K-02 Lokalne ograniczenia prędkości związane z ograniczeniami widoczności)

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Projektowany układ drogowy w znaczący sposób prowadzić będzie do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie Ustronie Morskie oraz do rozwiązania istniejących aktualnie problemów komunikacyjnych związanych ze zbyt dużym natężeniem ruchu na drodze powiatowej nr 3324Z. Przedmiotowy układ drogowy łączy się z drogami wyższego rzędu mającymi kluczowe znaczenie w województwie zachodniopomorskim, ul. Ku Słońcu, której większość podlega rozbudowie, łączy się z drogą krajową nr 11 natomiast droga w Kukince poprzez połączenie z drogą powiatową nr 3324Z prowadzi do drogi ekspresowej S6.

Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość utrudnień drogowych (korki głównie na drodze powiatowej w okolicy skrzyżowania z drogą krajową) jakie notorycznie mają miejsce w sezonie letnim, powstanie alternatywnej trasy dojazdu do centrum Ustronia Morskie poprzez projektowane drogi będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla odciążenia układu komunikacyjnego ale również dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (po drodze powiatowej porusza się ogromna ilość samochodów (w tym transport ciężki), rowerzystów, pieszych bez segregacji ruchu i niejednokrotnie występują tam sytuacje kolizyjne)

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.

Aktualnie stan techniczny dróg objętych wnioskiem, określony w ramach obowiązkowych przeglądów budowlanych, skategoryzowany jest jako zły i ostrzegawczy, a miejscami nawet bardzo zły. Istniejące drogi dalece odbiegają od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Jezdnia ul. Ku Słońcu na znacznym odcinku posiada jedynie jeden pas ruchu o szerokości 3,5m. Ponadto na nawierzchniach znajdują się liczne wyboje, koleiny i spękania, a w okresach deszczowych zalegają tu znaczne ilości wody opadowej (przy bardzo obfitych odpadach woda zalega nawet na całej szerokości jezdni). Ponadto na przedmiotowych drogach nie ma podziału na ruch pieszy, rowerowy i samochodowy.

Odcinek drogi, będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie, w całym zakresie spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowana szerokość drogi ulicy Ku Słońcu wynosi 6,0m, szerokość pasa drogowego wynosi 3,0m, co dla planowanej drogi o klasie Z jest zgodne z wymogami rozporządzenia. Projektowana szerokość drogi w Kukince wynosi 5,5m, szerokość pasa drogowego wynosi 2,75m co dla drogi o klasie L jest zgodne z wymogami rozporządzenia. Projektowana szerokość ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku, z wyłączeniem szerokości krawężnika i obrzeża, wynosi 3,0m; szerokość ścieżki rowerowej  na całym odcinku, z wyłączeniem szerokości krawężnika i obrzeża, wynosi 2,0m. Szerokość poboczy gruntowych równa jest 1,0m (przy drodze klasy Z) oraz 0,75m (przy drodze klasy L). Wszystkie wyżej wymienione parametry zgodne są z warunkami technicznymi. Ponadto na całym odcinku dróg zaprojektowano obustronne pobocza lub pobocze jednostronne w miejscach występowania ścieżki pieszo-rowerowej po drugiej stronie drogi.

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowe zadanie w ogromny sposób wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru objętego wnioskiem. Poprzez połączenie projektowanego układu drogowego z drogami powiatowymi, mieszkańcom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do centrum miejscowości Ustronie Morskie, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje publiczne m.in.: urząd gminy, poczta, szkoła, przedszkole, dom kultury, gminny ośrodek sportu i rekreacji, kościół, jak również do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej: placów zabaw, boisk sportowych. Ponadto przy projektowanej trasie znajdują się kluczowe dla lokalnej społeczności miejsca spotkań i integracji: świetlica wiejska oraz plac zabaw połączony z siłownią plenerową. Dzięki przeprowadzonej inwestycji, mieszkańcy będą mogli w dogodny oraz bezpieczny sposób dostać się do tych miejsc zarówno środkami transportu samochodowego, rowerowego jak i pieszo.

Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do nieruchomości na których mogą być realizowane inwestycje mieszkaniowe. Realizacja inwestycji stworzy odpowiednie warunki do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Szczególne możliwości w tym zakresie dają zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie, w którym tereny przyległe do pasa drogowego są w większości przeznaczone pod obiekty mieszkaniowe oraz obiekty usług turystycznych. Na terenie planowanego zadania nie realizowano inwestycji mieszkaniowych w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych.

 

Planowane efekty:

Projektowana jezdnia ul. Ku Słońcu posiadać będzie szerokość 6,00m tj. 2 pasy ruchu po 3,00m. Wzdłuż ul. Ku Słońcu zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2,0m oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokości 1,0m. Projektowana jezdnia drogi w Kukince posiadać będzie szerokość 5,5m tj. 2 pasy ruchu po 2,75m. Po jednej stronie jezdni zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,0m a po drugiej pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Zjazdy na posesje będą miały szerokość dostosowaną do istniejących.                                                                                                                                                                                                     

Konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanym odcinku jest następująca :                                                                                                                                                                                     

-  Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

-  Warstwa wiążąca z AC16W gr. 8cm

-  Warstwa wyrównawcza z kruszywa C50/30 gr. 20cm lub 10cm (w zależności od miejsca)

-  Istniejąca nawierzchnia jezdnia bez frezowania

oraz

-  Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

-  Warstwa wiążąca z AC16W gr. 8cm

-  Warstwa wyrównawcza z kruszywa C50/30 gr. 22cm

-  Warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPa gr. 30cm

Konstrukcja zjazdów:

-  Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

-  Warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm

- Podbudowa z KŁSM C50/30 gr. 15cm

-  Warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPa gr. 30cm

Konstrukcja drogi dla rowerów i ścieżki pieszo-rowerowej:

-  Warstwa ścieralna z AC8S gr. 4cm

-  Warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm

- Podbudowa z KŁSM C50/30 gr. 15cm

-  Warstwa mrozochronna C1,5/2<4MPa gr. 15cm 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania):  „Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim

Kwota dofinansownia: 982 530,05 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 949 775,02  zł

 

Lokalizacja inwestycji: Realizacja zadania pn. "Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z i Słonecznej w Ustroniu Morskim " odbywać się będzie w ciągu drogi gminnej publicznej nr 871026Z na odcinku od 0+000,00 do 0+446 (od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Górną) oraz drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do 0+221 (od skrzyżowania z ulicą Wiejską do skrzyżowania z ulicą osiedlową) tworzących łącznie spójną całość.

 

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość utrudnień drogowych jakie mają miejsce w sezonie letnim, powstanie alternatywnej trasy dojazdu poprzez projektowane drogi będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla odciążenia układu komunikacyjnego ale również dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (po drodze porusza się ogromna ilość samochodów (w tym transport ciężki), rowerzystów pieszych i niejednokrotnie występują tam sytuacje kolizyjne). Aktualnie pasy drogowe mają nawierzchnie gruntową, na której znajdują się liczne nierówności i lokalne zagłębienia, a w okresach deszczowych zalegają tu znaczne ilości wody opadowej. Nie ma również podziału na ruch pieszy i samochodowy. Poruszanie się drogą nie zapewnia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie dla pieszych.

W ramach projektu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na projektowanych drogach, przewidziano rozwiązania dot. Zarządzania prędkością wynikające z rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego poprzez: wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych (karta K-05) oraz poprzez wykonanie progu zwalniającego płytowego (Karta K-05, K-07).

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

-chodnika o szerokości 2n na odcinku o długości łącznej 505,2m,

-poboczy gruntowych przy drodze która po realizacji będzie miała klasę Z (ul. Słoneczna) o szerokości 1,0m na odcinkach o długości łącznej 193m

-poboczy gruntowych przy drodze klasy L (ul. Osiedlowa) o szerokości 0,75m na odcinkach o długości łącznej 347 m (długości chodników i poboczy podano z wyłączeniem szerokości wjazdów)

W ramach zadania przewidziano wykonanie 3 przejść dla pieszych

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Ulica Słoneczna łączy się z ulicą Osiedlową ( nr 871026Z) oraz Wiejską (nr 871030Z) tj. drogami kategorii gminnej, oraz (poprzez wcześniej wykonaną jej część) z drogą powiatową nr 3322Z (ul. Kolejowa), ulica Osiedlowa łączy się z drogami gminnymi: ulicą Słoneczną oraz ulicą Górną (nr 871018Z) oraz (poprzez wcześniej wykonana jej część) z drogą powiatową nr 3322Z (ul. Bolesława Chrobrego).

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.

Projektowana szerokość jezdni na ul. Słonecznej wynosi 6,0m, posiadająca 2 pasy ruchu o szerokości 3,0m. Na ulicy Osiedlowej – jezdnia o szerokości 5,5m posiadająca 2 pasy ruchu o szerokości 2,75m.

Projektowana szerokość chodnika wynosi 2,0m a szerokość poboczy gruntowych przy drodze, która po realizacji będzie miała klasę Z (ul. Słoneczna) o szerokości 1,0m na odcinkach o długości łącznej 193m, natomiast przy drodze klasy L (ulica Osiedlowa) szerokość poboczy gruntowych wynosić będzie 0,75m na odcinkach o długości łącznej 347m (długości chodników i poboczy podano z wyłączeniem szerokości wjazdów).

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowe zadanie w ogromny sposób wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru objętego wnioskiem. Poprzez połączenie projektowanego układu drogowego z drogami powiatowymi, mieszkańcom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do centrum miejscowości Ustronie Morskie, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje publiczne m.in.: urząd gminy, poczta, szkoła, przedszkole, dom kultury, gminny ośrodek sportu i rekreacji, kościół. W nieznacznej odległości od terenu inwestycji znajduje się również infrastruktura sportowo - rekreacyjna: plac zabaw, boisko sportowe. Przedmiotowe zadanie ma również kluczowe znaczenie w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia.

Dzięki realizacji inwestycji, służbom takim jak policja, straż pożarna czy pogotowie, zostanie zapewniony bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Aspekt ten ma bardzo duże znaczenie również z punktu widzenia turystycznego charakteru obszarów znajdujących się przy przedmiotowej drodze, co wiąże się z bardzo dużą ilością turystów przebywających na tym obszarze w sezonie letnim.

Przedmiotowe zadanie w kluczowy sposób wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz terenów inwestycyjnych.

 

Planowane efekty:

Projektowana jezdnia ul. Słonecznej posiadać będzie szerokość 6,00 m tj. 2 pasy ruchu po 3,00m. po stronie prawej ulicy Słonecznej zaprojektowano miejsca parkingowe (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz chodnik o szerokości 2,0m, a po lewej stronie pobocze gruntowe o szerokości 1,0m.

Projektowana jezdnia ulicy Osiedlowej posiadać będzie szerokość 55m tj. 2 pasy ruchu po 2,75m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 0,75m a od km ok. 0+360 nawiązanie do chodnika o szerokości 2,0m wykonanego w pierwszym etapie; po lewej stronie natomiast zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00m do km ok 0+370m a następnie pobocze gruntowe o szerokości 0,75m.

Zjazdy na posesje będą miały szerokość dostosowaną do istniejących i obustronne skosy zjazdowe 1,0x1,0m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanym odcinku jest następująca: warstwa pospółki gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25cm, warstwa wiążąca asfaltobetonu AC 16W gr. 4cm, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,51 kg/m2, warstwa ścieralna asfaltobetonu AC 8S gr. 4cm.

Konstrukcja chodnika: podbudowa betonowa C8/10 o gr. 15 cm , podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm, kostka betonowa o gr. 8 cm.

Konstrukcja parkingu: warstwa odsączająca w piasku o gr. 10 cm, podbudowa betonowa C8/10 o gr. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr.3 cm, kostka betonowa o gr. 8 cm.

Konstrukcja wjazdów: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr.3 cm, kostka betonowa o gr. 8 cm.

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych: warstwa pospólki gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, kostka betonowa gr. 8 cm.

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

            Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu (zadania):  „Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach, gm. Ustronie Morskie”

Kwota dofinansownia: 400.730.47 zł

Całkowita wartość inwestycji: 801.460,94 zł

 

Lokalizacja inwestycji: Realizacja zadania pn. "Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach, gm. Ustronie Morskie" odbywać się będzie w ciągu dróg gminnych nr 871042Z na odcinku od 0+000,00 do 0+128,75 i nr 871008Z na odcinku od 0+000,00 do 0+180,15 tworzących łącznie spójną całość o długości 309m. Projektowany układ drogowy łączy się z drogą wyższego rzędu - drogą powiatową (ul. Lotnicza). Aktualnie pasy drogowe mają nawierzchnie gruntową, na której znajdują się liczne nierówności i lokalne zagłębienia, a w okresach deszczowych zalegają tu znaczne ilości wody opadowej. Nie ma również podziału na ruch pieszy i samochodowy.

 

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach projektu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na projektowanych drogach,  przewidziano wprowadzenie obszarowego ograniczenia prędkości realizowanego środkami organizacji ruchu (karta K-09). Realizacja powyższego rozwiązania będzie miała miejsce poprzez ustawienie na wjazdach do obszaru znaków informacyjnych D-40 "Strefa zamieszkania" oraz D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

W ramach zadania przewidzano wykonanie: - poboczy gruntowych o szerokości 0,75m na odcinkach o długości łącznej 489,05m. W ramach zadania nie przewidziano przejść dla pieszych (w obszarze realizacji przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania). W ramach zadania przewidzano wykonanie:

 • chodnika o szerokości 2m na odcinku o długości 128,75m
 • poboczy gruntowych o szerokości 0,75m na odcinkach o długości łącznej 489,05m.

W ramach zadania nie przewidziano przejść dla pieszych (w obszarze realizacji przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania).

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Projektowana droga (ciąg ulic Liliowa, Wczasowa) łączą się z drogami tej samej kategorii tj. drogami gminnymi będącymi ich kontynuacją oraz z drogą wyższej kategorii tj. drogą powiatową nr 3321Z (ul. Lotnicza).

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.

Projektowana szerokość drogi wynosi 6,0m. Zgodnie z warunkami technicznymi dla drogi klasy D, szerokość pasa ruchu powinna wynosić 2,5, a w przypadku prognozowania większego ruchu na odcinku (sytuacja taka ma miejsce w tym przypadku) szerokość ta może być zwiększona do 3,5m. Przyjęta szerokość pasa na poziomie 3,0m zgodne jest więc z wymogami warunków technicznych. Projektowana szerokość chodnika wynosi 2,0m a szerokość poboczy gruntowych równa jest 0,75m co dla drogi klasy D zgodne jest z warunkami technicznymi.

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowe zadanie w znaczny sposób wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru objętego wnioskiem. Poprzez połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową, mieszkańcom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do centrum miejscowości Sianożęty oraz do centum miejscowości Ustronie Morskie, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje publiczne m.in.: urząd gminy, poczta, szkoła, przedszkole, dom kultury, gminny ośrodek sportu i rekreacji, kościół. W nieznacznej odległości od terenu inwestycji znajduje się również infrastruktura sportowo - rekreacyjna: plac zabaw, boisko sportowe. Dzięki realizacji inwestycji, służbom takim jak policja, straż pożarna czy pogotowie, zostanie zapewniony bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia. Aspekt ten ma bardzo duże znaczenie również z punktu widzenia turystycznego charakteru obszarów znajdujących się przy przedmiotowej drodze, co wiąże się z bardzo dużą ilością turystów przebywających na tym obszarze w sezonie letnim.

Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do nieruchomości. Terenu przyległe do drogi są w większości zamieszkałe, ponadto realizacja inwestycji stworzy odpowiednie warunki do realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Na terenie planowanego zadania nie realizowano inwestycji mieszkaniowych w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych.

 

Planowane efekty:

Jezdnia ul. Liliowej (na odcinku AB) ma szerokość 6,00m, tj. 2 pasy ruchu po 3,00m. Po stronie lewej, na odcinku 89,3m dowiązana jest do istniejącego parkingu (8 zatok parkowania prostopadłego). Po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik szerokości 2,00m. Zjazdy na posesje mają standardową szerokość 3,0m. Zjazd do trafostacji (strona lewa) ma szerokość 3,50m.

Jezdnia ul. Wczasowej na całej długości ma szerokość 6,00m. Również zjazdy na posesje mają standardową szerokość 3,00m (ew. zjazdy łączone, zjazdy dopasowane do bram przesuwnych mogą być szersze). Pobocza mają szerokość 0,75m.

Nawierzchnia jezdni na projektowanym odcinku jest następująca:

- kostka betonowa brukowa kolor szary 8cm grubości

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm grubości

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm grubości

- warstwa odsączająca z piasku grubego 10cm grubości 

Nawierzchnia zjazdów jest taka sama jak nawierzchnia jezdni, lecz zastosowano kostkę betonowa grubości 8cm w kolorze grafitowym. Pozostałe warstwy – jak w nawierzchni jezdni.

Chodniki z kostki betonowej brukowej klasycznej grubości 8cm koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1÷4 grubości 5cm i warstwie odsączającej z piasku grubego grubości 10cm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu (zadania): „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim”

Kwota dofinansownia: 1.547.255,31 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.088.218,81 zł

 

Lokalizacja inwestycji: Realizacja projektu odbywać się będzie w ciągu drogi gminnej nr 871030Z na odcinku od km 0+000 do 1+267 od ulicy Bolesława Chrobrego, wzdłuż ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 11.

 

Cele projektu:

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno bezpośrednio w ciągu ulicy Wiejskiej, jak i w obrębie skrzyżowania z ulicami Słoneczna, Zielona i Krótka, przy czym na przebudowanym odcinku drogi gminnej klasy D na terenie zabudowy zostaną zastosowane następujące rozwiązania techniczne i elementy wzmacniające bezpieczeństwo ruchu:

 • droga planowana jest, jako jednojezdniowa o szerokości pasów ruchu 2x2,75 m,
 • przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
 • progi zwalniające w ilości 3 sztuk wraz z oznakowaniem pionowym.

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Przebudowywana droga stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne ruchu pozamiejskiego odbywającego się na drodze krajowej nr 11 z układem komunikacyjnym miasta Ustronie Morskie, którego oś stanowi ciąg ulic Rolna, Bolesława Chrobrego (połączona z ul. Wiejską) oraz Wojska Polskiego biegnących na całej długości miejscowości w kierunkach wschód – zachód. Usprawnienie układu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej na linii centrum – droga krajowa nr 11 przyczyni się do poprawy dostępności drogi wyjazdowej z miejscowości turystycznej, jaką jest Ustronie Morskie, a także umożliwi bezpieczny i funkcjonalny dojazd turystom i mieszkańcom do centrum miejscowości od strony Koszalina i Kołobrzegu za pośrednictwem drogi krajowej nr 11. W ujęciu szczegółowym przebudowana droga gminna posłuży przede wszystkim:

 • jako łącznik komunikacyjny dla ruchu pasażerskiego (mieszkańców/turystów) w obrębie intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz noclegowej w obszarze ulic Słoneczna, Wiejska, Zielona, Osiedlowa,
 • jako bezpośrednie połączenie dojazdowe do cmentarza komunalnego,
 • jako bezpośredni dojazd dla służb ratunkowych (OSP w Ustroniu Morskim oraz Policji) do drogi krajowej nr 11 oraz alternatywne połączenie z centrum miejscowości oraz DK nr 11 w przypadku wyłączenia z ruchu odcinków ulic Rolnej, B. Chrobrego, Kolejowa czy DK nr 11 w miejscach zaznaczonych na mapie

Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

Pogarszający się stan techniczny dróg gminnych oraz wadliwe rozwiązania funkcjonalne obecnej sieci drogowej w ujęciu lokalnym, przekłada się na obniżenie warunków użytkowania i standardów bezpieczeństwa, a tym samym przyczynia się do zwiększenia liczby wypadków drogowych w całym Województwie Zachodniopomorskim, w tym w Gminie Ustronie Morskie.

Dodatkowo, mając na uwadze natężenie ruchu drogowego w obrębie bezpośredniego miejsca oddziaływania projektu (intensywna zabudowa mieszkaniowa, bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu), celowość realizacji wynika z konieczności poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników ulicy Wiejskiej (w tym pieszych) oraz ulic przyległych (Słoneczna, Zielona, Krótka), a także zapewnienia sprawnego połączenia komunikacyjnego dla służb ratunkowych, w tym OSP Ustronie Morskie, poprzez przebudowę nawierzchni drogi i doprowadzenie jej do właściwego stanu technicznego. Reasumując, podjęcie i realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym na omawianym obszarze

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności z obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla obywateli i transportu zbiorowego, gdyż:

 • zapewniony zostanie funkcjonalny i bezpieczny dojazd do komunalnego cmentarza, co ma szczególne znaczenie w okresie wzmożonego ruchu samochodowego i pieszego w obrębie cmentarza w okresie 1 listopada;
 • zapewniony zostanie alternatywny dojazd do centrum Ustronia Morskiego względem ulic Kolejowej i Rolnej, instytucji publicznych (urząd gminy, policja, ośrodek zdrowia) oraz miejsc wypoczynku (nadmorskich plaż);
 • dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych wzdłuż ulic Wiejskiej, Słonecznej, Zielonej i Krótkiej w Ustroniu Morskim przedsięwzięcie umożliwi bezpieczny i komfortowy dojazd do centrum miejscowości i posesji, a także bezpośredni wyjazd z miejscowości Ustronie Morskie w kierunku Koszalina lub Kołobrzegu za pośrednictwem drogi krajowej nr 11;
 • dla mieszkańców ulicy Kolejowej w Ustroniu Morskim, w szczególności tych prowadzących działalność związaną z branżą turystyczno – hotelarską, w wyniku realizacji
 •  

Planowane efekty:

Wynikiem realizacji inwestycji w ramach prac przewidzianych w projekcie będzie modernizacja publicznej drogi gminnej nr 871030Z, stanowiącej ulicę Wiejską w Ustroniu Morskim, wraz z następującymi efektami rzeczowymi:

 • klasa techniczna drogi – D (dojazdowa), o długości 1267,00 m o przekroju 1x2 (jedna jezdnia o podstawowej szerokości 5,5 m; dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach) oraz szerokości pasa ruchu 2,75 m
 • chodniki:
 • szerokości 2,5 m z częściowym parkowaniem samochodów osobowych 1,0 + 1,5 m
 • o szerokości 2,0 m tylko dla ruchu pieszego
 • miejsca postojowe wzdłużne dla samochodów osobowych o szerokości 2,5 m
 • nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochodów ciężarowych
 • uzupełnienie elementów odwodnienia
 • regulacja urządzeń – włazów kanałowych 35 szt., zaworów wodociągowych i gazowych 37 szt., kratek ulicznych ściekowych 18 szt.
 • przejścia dla pieszych – 6 szt.
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe; 3 szt. progów zwalniających.

Ul. Wiejska - rozpoczęcie prac

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Drogowcy przygotują nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową, wymienią większość istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zostanie ona uzupełniona.

Wykonane zostaną nowe chodniki i wjazdy oraz miejsca parkingowe. Ponadto MWiK realizuje prace związane z wymianą sieci wodociągowej oraz uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej od ul. Zielonej w stronę cmentarza.

W związku z wymianą części przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będą występowały czasowe wyłączenia z ruchu. Prosimy o nieparkowanie wzdłuż ulicy Wiejskiej.

Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych wynosi ponad trzy miliony złotych. Roboty są możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj także: