X
2020-02-26

Opłaty roczne - ważne terminy!

Szanowni Państwo, Wójt gminy Ustronie Morskie zwraca się z uprzejmą prośbą i przypomina o ważnym terminach związanych z opłatami rocznymi. W związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie, w prawo własności tych gruntów informujemy, że:

 1.  Właściciele nieruchomości, którzy do 30 listopada 2019 r. otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu i nie wnieśli opłaty jednorazowej w 2019 r. winni:

-  w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. wnieść opłatę roczną przekształceniową za rok 2019 r.

 - w terminie do dnia 31 marca 2020 r. wnieść opłatę roczną przekształceniową za rok 2020 r.

Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłaty roczne przekształceniowe zostaną zaliczone na poczet ewentualnej opłaty jednorazowej.

2.    Osoby, których nieruchomości nie zostały objęte ustawą o przekształceniu (…) i nadal pozostają użytkownikami wieczystymi winny wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego do 31 marca lub innym umownym terminie bez wezwania.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o przekształceniu (…) „jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzgledniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej”.

 

 

Czytaj także: