X
2020-02-25

Stowarzyszenie LGD zaprasza do składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać na dwa osobne cele.

Termin składania wniosków: od 17 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.

I ogłoszenie 

Wysokość limitu środków: 561.218,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100).

Forma wsparcia: refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wsparcia: nie więcej niż 187.072,66 zł.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorstw odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).

Cel ogólny LSR: I. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego terenu LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: I.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: I.1.1. Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw.

II ogłoszenie

Wysokość limitu środków: 453.210,66 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych 66/100).

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów (nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek samorządu terytorialnego i nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).

Cel ogólny LSR: II. Rozwój atrakcyjności terenu LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: II.1. Budowa, przebudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: II.1.1. Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj http://www.silawgrupie.org.pl/informacja-o-naborach

 

Czytaj także: