2019-12-01

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy - protokół

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok.

Konsultacje trwały od 30 października do 12 listopada 2020 roku.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument regulujący współpracę sektora pozarządowego w samorządzie. Jego zapisy wyznaczają kierunki wzajemnych działań i relacji w przyszłości. Nie zabrakło tematów i wymiany zdań o dotychczasowych formach współpracy NGO-JST, o problemach i wyzwaniach w realizacji zadań publicznych oraz o epidemii koronawirusa i jej wpływie na działalność organizacji.

Zasięg prowadzonych konsultacji obejmował teren gminy Ustronie Morskie.

PROTOKÓŁ

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok.

Konsultacje potrwają od 30 października do 12 listopada 2020 roku.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie za pomocą formularza w sekretariacie urzędu gminy lub mailowo na adres turystyka@ustronie-morskie.pl

FORMULARZ

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument regulujący współpracę sektora pozarządowego w samorządzie. Jego zapisy wyznaczają kierunki wzajemnych działań i relacji w przyszłości. Nie zabrakło tematów i wymiany zdań o dotychczasowych formach współpracy NGO-JST, o problemach i wyzwaniach w realizacji zadań publicznych oraz o epidemii koronawirusa i jej wpływie na działalność organizacji.

Zasięg prowadzonych konsultacji obejmuje teren gminy Ustronie Morskie.

Definicja konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań.

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.

Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

 

Planowanie przestrzenne definiuje zasady zagospodarowania terenu. To kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, uwzględniający wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym zachowaniu czynników ekonomicznych i społecznych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – jest dokumentem planistycznym, który wyznacza politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, politykę rozwoju gospodarczego oraz ma za zadanie promować gminę wśród potencjalnych inwestorów. Obejmuję cały obszar gminy. 


Studium nie jest aktem prawa miejscowego, nie zawiera przepisów prawa powszechnie obowiązującego na danym terenie. Dokument studium składa się z części tekstowej i graficznej, gdzie określone są informacje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ustalenia studium są wiążące przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem bezwzględnie obowiązującym na danym terenie. Jego ustalenia mają wpływ na kształtowanie środowiska życia, określa on bowiem przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Jest podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. Składa się z części opisowej, szczegółowo określające możliwości wykorzystania terenu oraz jego ograniczenia, a także z części graficznej - mapy wskazującej obszary o różnym przeznaczeniu, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, lasy, tereny rolnicze czy przemysł.

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

- Jest aktem prawa miejscowego
- Musi być zgodne ze studium
- Określa reguły kształtowania przestrzeni, które obowiązują wszystkich
- Może wprowadzić zakaz zabudowy na jakimś terenie
- Ściśle określa funkcje terenu, np. wyznacza przebieg dróg, nowe tereny zieleni
- Składa się z części tekstowej i graficznej
- Jest uchwalany przez Radę Gminy
- Wchodzi w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
- Na jego postawie uzyskuję się pozwolenie na budowę

- Jest aktem wewnętrznym
- Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych
planów
- Określa podstawowe zasady polityki przestrzennej gminy, 
w tym lokalne zasady zagospodarowania terenu
- Jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów
w przyszłości, jednak nie determinuje ostatecznie ich przeznaczenia
-
Obejmuje cały obszar gminy,
- Składa się z części tekstowej i graficznej
- Jest uchwalany przez Radę Gminy
- Wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE w GMINIE USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu przeprowadzi rozszerzone konsultacje społeczne na etapie opracowania koncepcji planu dla terenu przy ulicy Jantarowej w miejscowości Ustronie Morskie. Dodatkowo przedmiotem konsultacji będą zmiany studium uwarunkowań oraz planów miejscowych dla terenu Gminy Ustronie Morskie. Środki na przeprowadzenie konsultacji uzyskane zostały w ramach grantu z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W ramach konsultacji odbędą się 2 spotkania konsultacyjne, w tym jedno połączone ze spacerem badawczym, w Ustroniu Morskim. Projekty dokumentów dostępne będą także w punktach konsultacyjnych zorganizowanych  podczas imprez masowych. Ponadto projekty udostępnione zostaną w Systemie Informacji Przestrzennej, w którym dodatkowo będzie istniała możliwość złożenia uwag, poprzez udostępniony formularz.

Zaplanowane jest także, stworzenie mapy poglądowej terenów, które podlegają zmianie. Mapy te udostępnione będą w wyznaczonych miejscach użyteczności publicznej, wraz z papierową ankietą umożliwiającą złożenie uwag do powyższych zmian.

Szczegóły oraz harmonogram będą udostępniane na bieżąco, na stronie Gminy Ustronie Morskie w zakładce - KONSULTACJE SPOŁECZNE.

 

Raport z przebiegu procesu konsultacji społecznych

RAPORT Z PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZENIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOJŚCIE DO MORZA – ROLNA” W USTRONIU MORSKIM PRZY ULICY JANTAROWEJ.

POBIERZ

Film szkoleniowy obrazujący funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej

 

Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych

W piątkowe popołudnie odbyło się II spotkanie dotyczące konslutacji społecznych w ramach projektu „Planowanie z Mieszkańcami”.

W Sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy pojawiło się 30 osób, które wysłuchały przedstawionych i wyciągniętych wniosków z pierwszej części, nie zabrakło wniosków właścicieli działek obszaru przy ul. Jantarowej, a dla każdego uczestnika przewidziana była niespodzianka.

Uczestnicy otrzymali także do wypełnienia ankietę związaną z terenami w gminie Ustronie Morskie.

W sobotę natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury, przy okazji organizowanego wernisażu, także zorganizowany był punkt konsultacyjny, z któego chętnie skorzystali mieszkańcy gminy.

Jednocześnie przypominamy Państwu i zapraszamy do punktów konsultacyjnych, które zaplanowane są w następujących terminach i miejscach:

- 12/19/26 marca - pokój nr 6 i 12 w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach od 15:30-17:00;

Serdecznie zapraszamy!

 

II etap konsultacji społecznych

Drodzy Mieszkańcy, Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do konsultacji społecznych w ramach projektu „Planowanie z Mieszkańcami”.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na II etap, który połączony będzie ze spacerem badawczym po terenie objętym konsultacjami.

Podczas spotkania przedstawione i omówione zostaną wnioski z pierwszej części, pojawią się wnioski właścicieli działek obszaru przy ul. Jantarowej, a dla każdego uczestnika przewidziana jest niespodzianka.

Spotkanie odbędzie się 6 marca, w Sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy o godzinie 16.

Gmina zapewnia poczęstunek a dla najmłodszych dzieci przygotowany będzie kącik zabaw z animatorem.

 

Planowanie z mieszkańcami - spotkanie konsultacyjne

W piątkowe popołudnie, 31 stycznia, odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami". Tematem rozmów był projekt planu ul. Jantarowej. Jest to efekt podpisanej przez gminę umowy z Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. W konsultacjach wzięło udział około 50 osób.

Plan zagospodarowania przestrzennego decyduje o charakterze danych terenów, wyznacza kierunki zmian. Przygotowanie takiego planu to czasochłonny i skomplikowany proces. Celem konsultacji dotyczących terenów przy ul. Jantarowej jest aktywizacja i włączenie społeczności lokalnej w proces planowania przestrzennego Gminy oraz chęć poznania głosu mieszkańców na temat możliwości zagospodarowania tego obszaru. W trakcie trwania konsultacji omawiany będzie proces planowania przestrzennego, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu funkcji wskazanego terenu. Mieszkańcy swoje opinie i uwagi zawarli w ankietach, które wypełniali podczas spotkania.

Już dziś chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne konsultacje, którę będą kolejnym etapem całego projektu. Informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy, facebooku ulotkach i plakatach. 

Serdecznie dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy licznie przybyli na spotkanie oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Czytaj także: