X
2019-12-24

Konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu

Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza  konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku.

 

Oferty, składane w przedmiotowym konkursie powinny:

  1. wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w zakresie sportu.
  2. posiadać określone cele szczegółowe, dobrze zaplanowane działania, rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  3. umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

 

Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę wraz z wnioskiem stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 stycznia  2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 pok. Nr 12). Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS - SPORT 2020” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem nazwy zadania.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest inspektor ds. komunikacji i informacji publicznej,

tel. 94-3514189,

e-mail: informacja.publiczna@ustronie-morskie.pl

 

Więcej informacji TUTAJ

Czytaj także: