X
2019-10-25

Sprzeciw wobec gigantycznym podwyżkom za dzierżawę plaży

Przedstawiamy wspólne stanowisko gminy Ustronie Morskie i gminy Kołobrzeg, które dotyczy nowej propozycji umowy, przedstawionej przez starostwo powiatowe w Kołobrzegu, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego. Poprzednia została zawarta w 2013 roku a jej koniec przewidziany jest na 31 grudnia tego roku.

Według nowych stawek, Ustronie Morskie zapłaci nie 1 600 złotych ale prawie 19 000 złotych brutto. Tyle ma wynosić czynsz w ramach projektu umowy dzierżawy nieruchomości położonych w pasie technicznym wybrzeża. W Ustroniu Morskim to ponad 12 hektarów ziemi. Dla gminy nowe opłaty oznaczałyby ponad dziesięciokrotną podwyżkę. Stąd też pojawiło się jednoznaczne stanowisko, że dotychczas  zawarta umowa dzierżawy, w wystarczającym stopniu zabezpieczała interes Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami i zarządzania obszarem nadbrzeżnym, a ich realizacja była przykładem dobrej współpracy gminy z administracją morską. Umowa  gwarantowała także wykonywanie przez Gminę jej  zadań i obowiązków w zakresie organizowania kąpielisk oraz zapewniania bezpiecznych warunków pobytu osób wypoczywających nad morzem.

 

Proponowane w przesłanym projekcie  umowy  zapisy, a zwłaszcza zmiana wysokości stawki czynszu dzierżawnego  zdecydowanie naruszają właściwe proporcje współpracy między stronami. Gmina, obok ustawowych i niewynikających z przedmiotu umowy zadań związanych z organizacją i przebiegiem sezonu letniego,  obciążona zostanie dodatkowymi  obowiązkami i przede wszystkim kosztami  niewspółmiernymi  do uzyskiwanych przychodów z przedmiotowych terenów.

Nie zgadzamy się również na dodatkowe koszty dla Gminy w przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez stronę Wydzierżawiającą nieprawidłowego wykorzystywania plaży przez inne podmioty.

W umowie brakuje również zapisu regulującego powiadomienie Dzierżawcy o terminie planowanych inwestycji na terenie objętym umową. W przyszłości może to prowadzić do sytuacji oddania w dzierżawę terenu w celu  prowadzenia  działalności gospodarczej przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu,  w okresie obejmującym planowaną inwestycję. Nie wiemy wówczas kto będzie odpowiedzialny za  wypłatę roszczenia o poniesione przez niego koszty i utracony dochód.

 

Ze względu na zakończenie umowy z końcem roku i chęcią ustalenia warunków korzystania z terenów  plaż przez Gminę w następnych latach zwróciliśmy się o pilne rozpoznanie naszego wniosku.

Czytaj także: