X
2019-05-31

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), GROMADZENIA ODPADÓW I ICH SEGREGACJI

Zawiadamiamy, iż w oparciu o  art. 9u ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 10 czerwca na terenie gminy Ustronie Morskie zostanie przeprowadzony przegląd gospodarstw domowych pod kątem realizacji zapisów Uchwały NR VII/45/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca  2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Działanie to ma na celu sprawdzenie posesji pod względem ogólnego ładu i porządku, gromadzenia odpadów, ich segregacji oraz zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych jak również częstotliwości ich odbierania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Szczegółowo weryfikowani będą mieszkańcy, którzy do dnia kontroli nie wywiązali się z obowiązku przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających wniesienie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Czytaj także: