X
2019-05-23

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2, odbędzie się IX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:  

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.04.2019r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4. Głos mieszkańców.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 – w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności, która składa się z urządzeń w strefie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i relaksu zlokalizowanej przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r. – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 7 – w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - dyskusja, podjęcie uchwały;

6. Podjęcie stanowiska na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ewentualnego naruszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Grzywnowicza art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w odniesieniu do zarzutów sformułowanych pod adresem Przewodniczącego Rady w piśmie skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego - dyskusja.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2018 rok dyskusja.

8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. - dyskusja.

9. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2018 - dyskusja.

10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15.  Zamknięcie sesji.

 

Poniżej link do materiałów na sesję: 

http://ustroniemorskie.esesja.pl/posiedzenie/6db61da0-34b8-4

 

Czytaj także: