X
2019-05-22

Apel o utrzymanie czystości i porządku

             Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, 
       pragnę serdecznie Państwu podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość podczas składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przeciągu ostatnich trzech tygodni do Urzędu wpłynęło ich ponad 800 deklaracji. Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa Państwa przebiegła jak najsprawniej. W ostatnim czasie przeprowadziłam wiele rozmów nt. zmienianego systemu gospodarowania odpadami. Przyjmuję wszystkie Państwa uwagi, każdą z nich szczegółowo analizuję.  Wierzę w to, że ta metoda uszczelni  system i wówczas będę mogła przedstawić Radzie Gminy projekt, który uwzględni Państwa propozycje i rozwiązania.

          W ostatnim czasie odbyłam rozmowę z właścicielem firmy odbierającej odpady, który zwrócił mi uwagę na wiele przypadków nieprawidłowej segregacji odpadów. Dlatego też apeluję do Państwa o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić spotkania edukacyjne we wszystkich sołectwach Gminy dotyczące prawidłowej selekcji odpadów. Z informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu naszej gminy wynika, iż w wielu gospodarstwach domowych nienależycie segregowane są odpady komunalne. Nieczystości które powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane często znajdowały się w pojemniku na odpady selektywne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy gminy mają możliwość oddawania śmieci zebranych selektywnie bądź nieselektywnie, w zależności od tego co określi w swojej deklaracji. Zaznaczam, że osoby które w złożonych deklaracjach określiły chęć prowadzenia właściwej segregacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym ponoszą znacznie niższe opłaty.

          W związku z powyższym PRZESTRZEGAM – iż w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia odpadów zmieszanych w pojemnikach na odpady selektywne, Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

          Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Ponadto zwracam szczególną uwagę, że nie mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na swoich posesjach w niedozwolony sposób. Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek miejsca, ponieważ tylko pojemniki do ich zbierania są dla nich docelowe. Takie działania są zabronione gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi, podlegają karze.

          W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z selekcją odpadów – leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!

           Równocześnie informuję, że wkrótce rusza akcja kontroli umów na wywóz nieczystości prowadzona przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy. Licząc na Państwa zrozumienie w akcji mającej na celu poprawę stanu naszego środowiska i czystości proszę o współpracę podczas kontroli. Uprzejmie proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających wniesienie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

          Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie Naszej Gminy. Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze. To od Nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie możemy wyrzucać odpadów do lasu, na teren lotniska, czy też do przydrożnych rowów. Wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy oraz generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne.

           Przypominam, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ustronie Morskie każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru, oraz złożonych deklaracji.

        Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy i nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren naszej małej Ojczyzny, której jesteśmy gospodarzami.
 

Wójt Gminy Ustronie Morskie

 

Czytaj także: