X
2019-04-02

Za nami VII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

29 marca br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej urzędu odbyła się  VII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Grzywnowicza, radni poszerzyli porządek obrad o wręczenie nowo wybranym sołtysom oficjalnych zaświadczeń o wyborze. Uroczystego przekazania zaświadczeń, listów gratulacyjnych oraz drobnych upominków dokonała wójt Bernadeta Borkowska. Nowym sołtysom i radzie sołeckiej życzyła  zapału do pracy, zaangażowania na rzecz wspólnoty lokalnej, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej. Wśród wybranych znalazły się osoby, które urzędy swoje piastują kolejną kadencję, ale i takie, dla których jest to nowe wyzwanie. Następnym punktem sesji było przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie, oraz sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i przeprowadzonych przetargów. Potem głos zabrali mieszkańcy gminy. W kolejnej części obrad radni większością głosów podjęli następujące uchwały:

– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

-w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie;

 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji;

 - zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;

- w sprawie  wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Ustronie Morskie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

- w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

- w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim i Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie w jedną instytucję kultury o nazwie: „Centrum Książki i Kultury Gminy Ustronie Morskie”,

– w sprawie wyrażenia zgód na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

Przed końcem sesji radni wysłuchali informacji wójta i przewodniczącego rady z  działalności w okresie międzysesyjnym. Był też czas na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

Szczegóły VII Sesji Rady Gminy  dostępne są na stronie e-sesja, oraz w linku tutaj.

Czytaj także: