X
2019-03-27

INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM LUB ROZWOJEM INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" z Gościna przeprowadza rozeznanie dotyczące osób zainteresowanych utworzeniem inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na takie zadanie, proszone są o kontakt z Referatem Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl Termin zgłoszeń mija 29 marca o godz. 15.00.

Inkubatory przetwórstwa lokalnego – idea tworzenia i możliwości finansowania.

W nowym okresie programowania 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje możliwość wspierania inicjatyw polegających na tworzeniu tzw. inkubatorów przetwórstwa lokalnego (IPL). Wsparcia udzielają lokalne grupy działania (LGD) w ramach wdrażania swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR). Oczywiście, aby taki inkubator powstał konieczne było uwzględnienie tego typu przedsięwzięć w LSR na etapie przygotowywania strategii. Wiele LGD zaplanowało utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego na terenie obszarów wiejskich objętych LSR. Czym jest inkubator przetwórstwa lokalnego? Definicja inkubatora przetwórstwa lokalnego, została określona przede wszystkim w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570). Przez inkubator przetwórstwa lokalnego rozumie się przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, że z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego korzystają inne podmioty. Właściciel musi wiec tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne. Więcej w linku tutaj.

Czytaj także: