X
2019-03-22

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo, na najbliższej sesji Rady Gminy Radnym zostanie przedstawiona uchwała w sprawie zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana miałaby wejść w życie od 1 maja 2019 r.

Co to oznacza dla mieszkańca Gminy Ustronie Morskie?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których są świadczone usługi hotelarskie będą musieli złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 kwietnia 2019 r.

Oraz zobowiązani będą do składania nowych deklaracji do dnia 31 stycznia każdego roku.

W nowej deklaracji konieczne jest podanie ilości zużytej wody na nieruchomości za poprzedni rok. Informację można pozyskać z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu (MWiK).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych podają zużycie wody wykorzystanej na cele bytowe.
Nie uwzględniają wody zużytej bezpowrotnie (np. wody do podlewania ogrodu), w przypadku gdy jest zamontowany podlicznik.

Nieruchomości niezamieszkałe na których są świadczone usługi hotelarskie (wszystkie nieruchomości na których jest wynajem miejsc noclegowych) podają zużycie wody z głównego wodomierza.

W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej, ilość zużytej wody określona zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Opłata naliczana będzie od ilości zużytej wody a nie od ilości i wielkości pojemników.

Właściciele tych nieruchomości będą określali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapotrzebowanie na pojemniki. Uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie.

Częstotliwość odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie, przy segregacji

 

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna do 7 lokali

Zabudowa wielorodzinna

Nieruchomości niezamieszkałe i w części niezamieszkałe

Domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

1x na dwa tygodnie,

od kwietnia do października 1x na tydzień

2x na tydzień

1 x na tydzień

1x na dwa tygodnie

PLASTIK, METAL

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

SZKŁO

1 x na dwa miesiące, od kwietnia do października 1x na miesiąc

1x na miesiąc

1x na miesiąc

1 x na dwa miesiące, od kwietnia do października 1x na miesiąc

PAPIER

1 x na dwa miesiące, od kwietnia do października 1x na 1x na miesiąc miesiąc

1x na miesiąc

1x na miesiąc

1 x na dwa miesiące, od kwietnia do października 1x na miesiąc

BIO

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

1x na 2 tygodnie

 

Częstotliwość odbioru odpadów w gminie Ustronie Morskie, przy niesegregacji to:

  • dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali  - nie rzadziej niż 1x na tydzień
  • Zabudowa wielorodzinna - 2x na tydzień
  • Nieruchomości niezamieszkałe i w części niezamieszkałe 1x na tydzień
  • Domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku pozostałych nieruchomości niezamieszkałych na których usługi hotelarskie nie są świadczone (tj. sklepy, gastronomie, handel, budynki użyteczności publicznej) opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników
z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki za pojemniki na odpady zmieszane/pozostałe po segregacji (czarny pojemnik) zostaną zwiększone o 50%

Właściciele tych nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Zostaną powiadomieni o zmianie stawek za pojemniki oraz dostaną informację o wysokości opłaty
w 2019 roku.

Czytaj także: